Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Share
more print   

BUAIN NA RAINICH (CUTTING THE BRACKEN)

(seist/chorus)
Tha mi sgi\th, 's mi leam fhi\n
Buain na rainich, buain na rainich;
Tha mi sgi\th, 's mi leam fhi\n,
Buain na rainich daonnan

(rannan/verses)

(1)
's tric a bha mi fhi\n 's mo leannan anns a' gleannan cheo\thar
'G e\isdeachd co\isir bhinn an doire, seinn sa choille dho\mhail

(2)
'S bochd nach robh mi leat a-rithist,
Sinn a bhitheadh ceo\lmhor;
Rachainn leat gu cu\l na cruinne
Air bha\rr tuinne seo\ladh

(3)
Ciod am feum dhomh a bith tuireadh -
De\ ni\ tuireadh dho\mhsa
'S mi\ cho fada o gach duine
B'urrainn tighinn gam cho\mhnadh?

(4)
Cul an tomain, bra\igh an tomain
Cul an tomain bho\idhich
Cul an tomain, bra\igh an tomain
H-uile latha nam o\nar

Note:From the excellent book Tog Fonn!, published by Taigh na Teud,
13 Breacais Ard, An t-Eilean Sgitheanach IV42 8PY. The book has music in
staff format too. I would highly recommend writing off for a copy of
their catalogue. ISBN of Tog Fonn is 1 871931 41 X CC

@Scottish @Gaelic
filename[ BUAINNA
CC

Popup Midi Player

Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:
Share
moreprint   

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.