Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafemuddyUser Name Thread Name Subject Posted
RunrigFan Lyr Req: Gura Tu Mo Bhean Chomuinn (Capercaillie) (12) RE: Lyr Req: Gura Tu Mo Bhean Chomuinn (Capercaillie) 08 May 17


Julie Fowlis

Gur tu mo bhean chomain
A chagair 's a ghaoil
Bha dualchas ud againn
Bhith gu h-amaideach faoin
Cha b' fhada leam seachdain
A bhith 'n taice ri m' ghaol
'S mi nach iarradh do leaba
A bhith againn ach fraoch

Fìor thoiseach an t-samhraidh
Ghabh mi geall ort is miagh
B' fheàrr dhòmh-sa san àm sin
Nach do theann mi ris riamh
Aig a' mheud 's thug mi ghaol dhut
Gun do chaochail mo neul
'S b' fheàrr a-nochd bhith riut sìnte
Na mìle bò chiar

'S ann am Bràigh Innis Ruairidh
Tha mo luaidh de na mnàth
Te na gorm shùilean meallach
'S a' bhroillich ghil bhàin
Cheart cho cìnnteach 's tha 'm bradan
Air an aigeal a' tàmh
Thug mi 'n gaol cha ghaol brèige
Dhan euchdaig ghil bhàin

Cha tug thu dhomh reusan
Air cuir sìos air do chliù
Ged a bhithinn ga iarraidh
'O do bhialamh gu d' chùl
Bha thu sìobhalta riamh rium
'S bha do bhriathran rium ciùin
'S bidh mo chridh' ann an tòir ort
Ged bhiodh tu pòsda ri triùir

Tha mi nisd a' dol dhachaigh
'S tha mo leannan nam dhèidh
'S mi gun aithnicheadh mo chruinneag
Ann an cruinneachadh ceud
Beul meachair ni mànran
Cùl fàinneach donn rèidh
Mala chaol mar an ite
Thig o sgiath an eòin lèith


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.