Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Sandra Tune Req: An Ron (The Seal) / Ann An Caolas Od Odr (3) Tune Req: An Ron (The Seal) / Ann An Caolas Od Odr 21 Mar 18


Hi, I'm looking for the melodies for these two tunes: An Ron (The Seal) / Ann An Caolas Od Odram (In The Narrow Of Od Odram). I found the melody for the chorus in the second song, but couldn't find the melody for the whole tune. Lyrics and translation are below. Thanks!

[An ròn:]
“Mise nighean Rìgh-fo-Thuinn
Fuil nan rìghrean na mo chrè -
Ged a chì sibh mi nam ròn
Tha mi mòrail nam thìr fhèin.

“Tìr-fo-Thuinn mo dhachaigh dhùint’
Innis dhùthchasach nan ròn;
Caidlidh mi air leacan sàil’,
Mi fhìn ’s mo bhàn-chuilean òg.”

A Bhana-phrionns’ a’ chuain shiar,
A bheil sgeul agad ri luaidh?
Nach inns thu dhuinn mar a bha
Mun do ghabh sibh tàmh sa chuan?

“Chaidh na geasan a chur oirnn
Rè ar beò-bhith le luchd-fuath,
’S ged a tha sinn snàmh nan caol
’S e nàdar daonnd’ tha dhuinn dual.

“Aig tràth-marbh air oidhche fèill
Tilgidh sinn ar bèin air tràigh,
’S cluichidh sinn nar n-òighean suairc’
A’ crathadh ar cuaillean bàn.

“Ach a-nochd tha mi nam ròn
Air an lic an còrs’ a’ chuain:
’S e mo nàdar bhith toirt gaol,
’S do chlann-daoine thug mi luaidh.”

[Translation:]
[The Seal:]
"I am daughter of the King-under-Sea
Royal blood flows in my veins -
Though you see me as a seal
I am noble in my own land.

"Land-below-waves my prison home,
Hereditary domain of the seal;
I will sleep on a salt sea slab,
Myself and my white-furred pup."

O Princess of the western ocean
Do you have a tale to weave?
Will you tell us how it was
Before you came to live at sea?

"Spells were laid upon us
During our human lives by foes -
Though we now swim the straits
Human nature is our heritage.

"At the dead of feast-day night
We cast our sealskins on the sand,
Playing there as gentle maids
Shaking our blonde tresses.

"But tonight I am a seal
On a rock beside the sea;
It is my nature to give love,
And mankind I hold dear."

[Ann an Caolas Od Odrum:]
Ann an Caolas Od Odrum far an coidleadh an ròn,
is far nach cluinnte guth duin’ ach fuaim tuinne ’s glog geòidh
Muime 'g altram a pàistean 's i gan tàladh gu ciùin,
gu bheil tulgadh nan cuantan ga sìor luasgadh nan suain.

Hion da hion do hion da odar da
Hion da hion do hion da odar da
Hì o dan dao, hì o dan dao,
Hì o dan dao odar da, odar da

Muime 'g altram a pàistean 's i gan tàladh gu ciùin,
gu bheil tulgadh nan cuantan ga sìor luasgadh nan suain.
An ròn rìoghail a' gusgail, 'n eala guileag ri thaobh,
a' mhaighdeann-mhara ’s i bruadar anns an uaigneas air laoch.

An ròn rìoghail a’ gusgail, ’n eala guileag ri thaobh,
a’ mhaighdeann-mhara ’s i bruadar anns an uaigneas air laoch.
Ann an Caolas Od Odrum far an coidleadh an ròn,
is far nach cluinnte guth duine ach fuaim tuinne ’s glog geòidh.

[Translation:]
[In Caolas Od Odrum where the seals would sleep:]
where a human voice was never heard, only the sound of the waves and the calling of
geese
A stepmother nurses her children, softly singing a lullaby
the movement of the waves gently rocks them to sleep.

Hion da hion do hion da odar da
Hion da hion do hion da odar da
Hì o dan dao, hì o dan dao,
Hì o dan dao odar da, odar da.

A stepmother nurses her children, softly singing a lullaby
the movement of the waves gently rocks them to sleep.
The noble seal is mewling, the swan singing beside him
the mermaid dreams in solitude of a hero.

The noble seal is mewling, the swan singing beside him
the mermaid dreams in solitude of a hero.
In Caolas Od Odrum where the seals would sleep
where a human voice was never heard, only the sound of the waves and the calling of
geese.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.