Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,cattia salto Lyr Req: Mo Nighean Donn (Dougie MacLean) (10) RE: Lyr Req: Mo Nighean Donn (Dougie MacLean) 10 Apr 18


Dougie MacLean in Whitewash 1990
TITLE
"Mo Nighean Donn"
Gur e mise tha fo ghruaim
'S mi 'n taobh tuath dhan an Stòr.
Sèist/
Mo nigh'n donn hò gù
Hì rì rì hù lò
Mo nigh'n donn hò gù
'N-dràst' an loch fada choill
'S nach tig Oighrig nam chòir.
Thog iad a' mhailisi suas
'S bheir siud bhuainn gillean òg.
Cha bhi iad a-muigh ach mìos
'S cha bhi 'n cianalas oirnn.
instrumental
Mo nighean donn choisinn cliù
Ann an cùirt nam ban òg.
Mo nighean donn choisinn geall
Far na champaich na seòid.
Tha mi sgìth cur mo lìon
Ann an iochdar gach òb.
Thèid mi null air a' bheinn
Far eil loinn nam ban òg.
instrumental


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.