Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Donal Lyr Req: Bi Meidhreach, a Bhanba (16) Lyr Add: BI MEADHRACH FEASDA, a BHANBA 22 Dec 01


BI MEADHRACH FEASDA, a BHANBA
Bi meadh-rach feas-da, a Bhan-a-ba'n aoil-chnis, do
A' caoi le fad-a, a Bhan-a-ba, taoi-se, de
Ta'n la ag eas-gairtar mhaith-ibh na tir-e, 'Sbeidh
Bi'n Ghaedhil-ge teang-a cheart flath-a 'gus riogh-na
?'Si'n Ghaedhil-ge teang-a na mull-ach 's na min-chnoc, na

Chlann ce chaill-ead-ar teang-a a sin-sear;
Bhar gur shlad-ad-ar Gall-a do mhin-chnuic; ach
Feis-ean' ac-u'n gach cath-air id riogh-acht-sa
Tuatha De Dan-ann is clann-a maith mi-leadh; an
Rath, na bhfear-ann, na gcar-n, gcoill-te, na

Ta le seal-ad d'a cas adh a-ris ort, ag
'se do mharbh a's do lag-aig do chroidhe 'nnat do
Ceol binn le rann-aibh da spreag-adh ar phiop-a 's ar
Te nar thaith-ig i, geall-aim om chroidhe dhuit, ar
mbeann, na n-abhan ag-us ealt-ain na craoibh-e, 's ni

Conn-radh ac-fuinn-each neart-mhar na gaoidhil-ge,
Chlann ag labh-airt i dteang-ain do naimh-de
Chlair-seach leath-an 'bhi seal-ad ad righ-bhrog.
Stair na sean-a so labh-airt nar chuibhe dho
Thuig-feadh sas-an-ach dad-amh d'a mbinn ghuth

Curfa:
Rai-thi-neach a bhean bheag, a bhean bheag, a bhean bheag,
Rai-thi-neach a bhean bheag, teang-a na gaoidhil-ge,
Rai-thi-neach a bhean bheag, a bhean bheag, a bhean bheag,
Rai-thi-neach a bhean bheag, cas-fi-mid a-ris i.

Áine, this is a transcription from the old Gaelic of Ceol ar Sinsear. Please excuse any errors , since the text was very difficult to read. -- Donal


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.