Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
Ciaran Lyr Req: Calleen Maronza / Cailin Mo Ruin-sa (4) ADD: Cailin Mo Ruin-sa 02 Jul 99


Bert - if you're looking for Cailin Mo Ruin-sa you can find Gaelic / English lyrics and sound at
www.ingeb.org/songs/ruinsa.html
Cailin mo rùin-sa

Melody - Donald Ross

Chorus:
Cailin mo rùin-sa is leannan mo ghràidh,
Ainnir mo chridh-sa 's i cuspair mo dhàin.
Tha m'inntinn làn sòlais bhi tilleadh gun dàil,
Gu cailin mo rùin-sa is leannan mo gràidh.

1. B'òg chuir mi eòlas air leannan mo ghràidh,
'S a rinn mise suas ri'sa ghleannan gu h-àrd;
A gnuis tha cho aoidheil, làn gean agus bàigh,
Is mise bhios cianail, mur faigh mi a làmh.

2. Gur tric sinn le chéile gabhail cuairt feadh an àit',
'S a falbh troimh na cluaintean gach bruachag is màgh;
Na h-eoin bheag le smudan a' seinn dhuinn an dàn,
'S toirt fàilte do'n mhaighdinn d'an d'thug mi mo ghràdh.

3. Bha mise làn aoibhneis nuair fhuair mi cheud phòg,
Bho'n chaileig ghrinn uasail tha aighearach òg.
'S e mo mhiann is mo dhùrachd, cho fad 's bhios mi beò,
A bhi pòsd' ris a' ghruagaich tha suairc agus còir.


Chorus:
Dearest my own one, oh won't you be mine,
Full of devotion, so modest and kind?
My heart's full of longing and yearning for you;
Come close to me, darling --- you know I'll be true.

1. How charming you were, dear, when first in the glen
I made your acquaintance, and ever since then
Without you I'm lonely; none other will do;
Those brown eyes enthralled me --- it had to be you.

2. I'll always remember that evening in May;
We rambled the woodlands and meadows so gay;
The chorus of song birds, how sweet their refrain,
'Midst fragrance of wild flow'rs refreshed by the rain.

3. Do you remember that moment of bliss,
So fondly embracing, the thrill of that kiss?
Since then you are mine, dear, the choice of my heart;
My promise I'll give you, that we'll never part.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.