The Mudcat Café TM
Thread #13212   Message #119287
Posted By: alison
30-Sep-99 - 08:33 AM
Thread Name: Origins: Anach Cuain / Anach Cuan
Subject: Tune Add: EANACH DHÚIN / ANACH CUAN
Tune from Philippa.

title Eanach Dhu/in.


Click to play


ABC format:

X:1
T:Eanach Dhu/in
M:3/4
Q:1/4=80
K:C
D4DE|F2EDE/2E/2D|c2dd/2e/2dc|A2GEDD|C4DE|
F2EDED|c2dedc|A2GE/2E/2DD|D3AAd|d2edAB|c2dedc|
A2GEDD|C3CDE|F2EDED|c2dedc|A2GEDD|D6||

slainte

alison