The Mudcat Café TM
Thread #15758   Message #143083
Posted By: bassen
01-Dec-99 - 03:38 AM
Thread Name: Lyr Req: swedish folksong
Subject: Lyr Add: KRISTALLEN DEN FINA (Swedish)
margaret here are the words to the song:

Kristallen den fina
Kristallen den fina som solen månd' skina,
som stjärnorna blänka i skyn.
Refr:
Till dig, min vän och älskogs blomma,
ack om vi kunde tillsammans komma,
och jag vore vännen din,
och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgylande skrin.
Jag känner en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna här byn.
Refr.
Och om jag än fore till världens ände
så längtar mitt hjärta till dig.

For some swedish song lyrics try clicking here

bassen