The Mudcat Café TM
Thread #16975   Message #163544
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
15-Jan-00 - 06:26 PM
Thread Name: Lyr Add: Twinkle, twinkle little star.
Subject: RE: Lyr Add: Twinkle, twinkle little star.
Here's a Gaelic version:

Priob Nis, Priob Nis, Reul Bhig Dhriùid
 
Priob nis, priob nis, reul bhig dhriùid
Saoil ca' bheil thu-fhéin co dhiùbh
Àrd os cionn an t-saoghail gu léu
Mar na seudan, anns an speur
Priob nis, priob nis, reul bhig dhriùid
Saoil ca' bheil thu-fhéin co dhiùbh.

Well, it was not very long, but there it is.....