The Mudcat Café TM
Thread #66839   Message #1828869
Posted By: Artful Codger
06-Sep-06 - 10:18 PM
Thread Name: Origins: MacCrimmon's Lament
Subject: Lyr Add: CUMHA MHIC CRIOMAIN
Sheila Chandra sings an interesting, haunting version as well, blended with Indian vocal stylings.

Dick Gaughan wrote: ...this is a rough translation from the Gaelic lament, "Cha till e tuile". On Donald MacDonald's website I found this version. He also supplies a translation, but for reasons of copyright...

CUMHA MHIC CRIOMAIN

Dh'iath ceò nan stùc
Mu aodan Chuillin,
Is sheinn a bhean shìth
A torman mulaid,
Gorm shùilean ciùin
'S an dùn a sileadh,
O'n thriall thu bhuainn
'S nach till thu tuille.

Cha till, cha till,
Cha till MacCriomain;
An cogadh no sith
Cha till e tuille.
Le airgiod no nì
Cha till MacCriomain;
Cha till e gu brath
Gu là na cruinne.

Tha osag nam beann
Gu fann ag iomachd,
Gach sruthan 's gach allt
Gu mall le bruthach;
Tha ealtainn nan speur
Troimh gheùgan duilleach,
A caoidh gu'n dh'fhalbh
'S nach till thu tuille.

Cha till ...

Cha chluinnear do cheòl
'S an dùn mu fheasgar,
'S Mac-Talla na mùr
Le mùirn ga fhreagairt:
Gach fleasgach is òigh
Gun cheòl 's gun bheadradh,
O'n thriall thu bhuainn
'S nach till thu tuille.

Cha till ...