The Mudcat Café TM
Thread #20712   Message #219289
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
27-Apr-00 - 09:39 PM
Thread Name: Lyr Add: Silver Whistle (DT correction)
Subject: ADD: Có Sheinneas an Fhìdeag Airgid? ^^
Có Sheinneas an Fhìdeag Airgid?

1   Có sheinneas an fhìdeag airgid?

Séist:   Ho ro hu a hu ill eo
   Hi ri liu hill eo
   Hi ri liu hill eo

2   Mac mo Rìgh-sa 'dol gu fairge
3   Deanamh deas gu tighinn a dh'Alba
4   Air long mhór air bhàrr na fairge
5   Air long mhór nan trì chrann airgid
6   Sreangannan dha'n t-sìoda Fhrangach
7   Ulagan òir air gach ceann dhiubh
8   Nuair thig mac mo Rìgh gu fearann
9   A' cur fàilt' air Mac 'ic Ailein
10   'S air Mac Dhòmhnaill Mhór na Ceapaich
11   'S air Mac Dhòmhnaill Dhuibh Loch Abar
12   Nuair thig mac mo Rìgh-sa dhachaidh
13   Cha b'e biadh dha breachdan teine
14   Ach bacastair gu deanamh arain
15   Teàrlach òg nan gorm shùil meallach
16   Fàilte, fàilte, mùirn is cliù dhut
17   Fìdhleireachd is rogha ciùil dhut
18   Có sheinneas an fhìdeag airgid?
19   Có chanadh nach seinninn fhìn i?

1   Có a sheinneas fhìdeag airgid?

Séist:   Ho ro hu a hu ill eo
   Hi ri liu hill eo
   Hi ri liu hill eo

2   Mac mo Rìgh air tighinn a dh'Alba
3   Air luing mhóir thar na fairge
4   Air luing rìomhaich 'nam ball airgid
5   Le stiùir òir is dà chrann airgid
6   'S cupaill oirr' de shiod na Gailbhein
7   Ulagan òir air gach ceann dith
8   Nàile 's e mo chion 's mo shealladh
9   Teàrlach òg nan gorm shiùil mealladh
10   Hi ri iu o Rìgh mo dhuthcha
11   Fàilte, fàilte mùirn is cliù dhuit
12   Fìdhleirachd is rògha ciùil dhuit
13   Clarsach ghrinn 's i binn 'ga dùsgadh
14   Pìob 's an nuallan air an urlar
15   Claidhean lasrach air an rùsgadh
16   Nàile, nàile long thar fairge
17   Có a sheinneas an fhìdeag airgid
18   Mac mo Rìgh air tìr an Alba


Those are the two versions I have.^^