The Mudcat Café TM
Thread #34067   Message #2683839
Posted By: Mr Happy
20-Jul-09 - 09:33 AM
Thread Name: Norma Waterson - information wanted
Subject: RE: Norma Waterson
From simple Chinese, its

The vast domain éã � á› èÞ mows ã' éæ éú èã the benefit flaw � to run over with a vehicle www.mudcat.org, � èÞ ä„ following � holds �.�. ム� runs over with a vehicle grain ä€ bao bin clover �.

âï fu four éã, áì mow Niu Eræˆ the � � éŠ xuan to carve � � á" the Guangdong � marrow yue éú?

Emperor � runs over with a vehicle e runs over with a vehicle æã ���.

******************

Japanese gives

›Ž sillaginoid � á› clasp äŒ ã' shark éú èã åé àê � ç€ www.mudcat.org and � clasp ä„ ã‹ � çð �.�. ム� ç€ âì ä€ åî ã쳌 äð �. âï åÞ ãæ sillaginoid, áì äŒ button çŽ æˆ � � éŠ çé üG � & � á" âã � medulla broadax éú? Emperor � ç€ æ€ ç€ æã ���.************

Simples!! **