The Mudcat Café TM
Thread #73979   Message #2833935
Posted By: Dave MacKenzie
09-Feb-10 - 08:57 AM
Thread Name: Holocaust/shoa songs. In memory.
Subject: RE: Holocaust/shoa songs. In memory.
Here are the Yiddish words for Dona, Dona

DOS KELBL

Ojfn Forel ligt a Kelbl,
(or Oyfn Vogn ligt a Kelbl,)
Ligt gebundn mit a Schtrik.
Hojch in Himl fligt a Fojgl,
Flit and drejt sich hin an zurik.

Lacht der Wind in Korn,
Lacht un lacht un lacht,
Lacht er op a Tag a ganzn
Un a halbe Nacht.
Donaj, donaj, donaj, donaj,
Donaj, donaj, donaj, daj.
Donaj, donaj, donaj, donaj,
Donaj, donaj, donaj, daj.

Schrait dos Kelbl, sogt der Pojer,
"Wer she hejst dich sajn a Kalb?
Wolst gekent doch sajn a Fojgl,
Wolst gekent doch sajn a Schwalb!"

Bidne Kelbiech tut men bindn,
Un men schlept sej un men schecht.
Wer's hat fligl flit, arojf zu
Un is baj kejnem nicht kejn Knecht.