The Mudcat Café TM
Thread #132321   Message #2993145
Posted By: GUEST
24-Sep-10 - 05:21 PM
Thread Name: Lyr Req: Aisling Ghear (from Maura O'Connell)
Subject: RE: Lyr Req: Aisling Ghear - Maura O'Connell
Some of the chorus is

Chroi oh mo chroi nach biodh bron ort
Ta an la mar a bhi ag dul ar lar