The Mudcat Café TM
Thread #14644   Message #3148764
Posted By: Joe Offer
05-May-11 - 04:15 PM
Thread Name: Origins: Hoodah Day Shanty/Banks of the Sacramento
Subject: ADD: Hamborger Veermaster (Banks of the Sacramento
Here are the lyrics for the German version. I wonder what dialect it is - Hamburgerdeutsch?? I like those double umlauts that low German uses, like üü.

HAMBORGER VEERMASTER

Ick heff mol een Hamborger Veermaster sehn,
To my hooday!
De Masten so scheep as den Schipper sien Been,
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

Dat Deck weer vull Isen, vull Dreck un vull Smeer.
"Rein Schipp" weer den Oll'n sin scheunstes Pläseer.
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

De Kombüs weer vull Lüüs, de Kajüt weer vull Schiet,
To my hooday!
De Beschüten, de leupen von sülvens all wiet.
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

Dat Soltfleesch weer greun, un de Speck wör vull Modn.
To my hooday!
Un Köm geef dat blots an Wiehnachtsobend.
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

Un wulln wi mol seiln, ick sech ji dat nur,
To my hooday!
Denn lööp he dree vorut un veer wedder retur.
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.

Un as dat Schipp, so weer ok de Kaptein,
To my hooday!
De Lüüd för dat Schipp, de weern ok blots schangheit.
To my hoo day, hoo day, ho - ho - ho - ho!

Blow, boys, blow, for Californio,
There's plenty of gold, so I am told,
On the banks of Sacramento.


Source: http://www.justsomelyrics.com/1811004/Achim-Reichel-Hamborger-Veermaster-Lyrics
...one of those lyrics sites, where you can't trust the accuracy of the lyrics transcription.
Here's a transcription that's likely to be more accurate:

HAMBORGER VEERMASTER

Ick hebb mol een Hamborger Veermaster sehn,
- to my hooday! -
de Masten so scheep as den Schipper sien Been,
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -


Refrain:
Blow, boys, blow, for Californi-o,
there's plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.


Dat Deck weer vull Isen, vull Dreck un vull Smeer,
- to my hooday! -
„Rein Schipp" weer den Oll’n sin scheunstes Pläseer,
(„Rein Schipp" weur den Käpten sin grötste Pläseer,)
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -

De Kombüs weer vull Lüüs, de Kajüt weer vull Schiet,
(Dat Logis wör vull Wanzen, de Kombüs wör vull Dreck,)
- to my hooday! -
de Beschüten, de leupen von sülvens all wiet,
(de Beschüten, de lööpen von sülben all weg,)
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -

Dat Soltfleesch weer greun, un de Speck weer vull Modn,
(Dat Soltfleesch wör greun, un de Speck wör vull Moden,)
- to my hooday! -
un Köm gääf dat blots an Wiehnachtsobend,
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -

Un wulln wi mol seiln, ick sech ji dat nur,
(Un wulln wi mol seiln, ick segg dat jo nuur,)
- to my hooday! -
denn löp he dree vorut un veer wedder retur,
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -

Un as dat Schipp, so weer ok de Kaptein,
- to my hooday! -
de Lüüd för dat Schipp, de weern ok blots schangheit,
- to my hooday, hooday, ho, ho-ho-ho! -


(um 1850 oder 1885)

Bernhard Lipinski, Braakmaand 2009

Soruce: http://www.deutsch-plattdeutsch.de (Plattdeutsches Wörterbuch)