The Mudcat Café TM
Thread #5475   Message #31530
Posted By: Cuilionn
27-Jun-98 - 08:03 PM
Thread Name: Tree songs? esp. Celtic?
Subject: RE: Tree songs? esp. Celtic?
Muckle thanks...'tis a richt guid eddication ye're givin' me! Please keep addin' tae th' list as ye think o' mair sangs!

Th' deepest o' curtsies,

--Cuilionn