The Mudcat Café TM
Thread #5670   Message #33661
Posted By: Maelgwyn
29-Jul-98 - 08:17 PM
Thread Name: Lyr Req: Cunla / Cunnla
Subject: Lyr Add: CUNLA
Cunla

Ce/ he/ siu/d thi/os ata/ ag leagadh na gclathacha?(3) 'Mise me/ fe/in,' a deir Cu/nla

Curfa: Chu/nla chaoin na/ tara ni/os giorra dhom(3) 'Maise mur' dtaga,' a deir Cu/nla

Ce/ he/ siu/d thi/os ata/ ag bualadh na bhuinneoga?(3) 'Mise me/ fe/in,' a deir Cu/nla

Ce/ he/ siu/d thi/os ata/ ag tochas mo bhonnacha?(3) 'Mise me/ fe/in,' a deir Cu/nla

Ce/ he/ siu/d thi/os ata/ ag tarraingt na pluide dhi/om?(3)

'Mise me/ fe/in,' a deir Cu/nla