The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #3669807
Posted By: Rapparee
16-Oct-14 - 10:05 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Or to put it another way,

...ez naiz ausartzen melokotoi bat jan?
Zuri franelazko galtza jantziko ditu I eta hondartza gainean oinez.
Zaharra hazten dut, zaharra hazten dut. Nire praka ijetzitako hondoan jantziko ditut.

Ol' TS makes as much sense in Basque as in English.