The Mudcat Café TM
Thread #29806   Message #378869
Posted By: GUEST,Justin Kerr Sheckler
21-Jan-01 - 02:30 AM
Thread Name: Lyr Req: Nuair a Chi Thu Caileag Bhoidheach
Subject: Nuair a Chi Thu Caileag Bhoidheach
I'm desperately searching for the words to "Nuair a Chi Thu Caileag Bhoidheach" --if anyone knows where I can find them, please let me know. Thanks

-JKS krustee@tiac.net

Tha mi a' lorg gu dileas na faclan gu "Nuair a Chi Thu Caileag Bhoidheach" Ma ta fhios aig duine sam bidh, cuir fios agam, ma 'se do thoil e. Moran taing!

-JKS