The Mudcat Café TM
Thread #160186   Message #3798466
Posted By: keberoxu
30-Jun-16 - 01:39 PM
Thread Name: Lyr Req: Caoineadh na dTri Mhuire (sean-nos)
Subject: RE: Lyr Req: Caoineadh na Tri Mhuire (sean-nos)
Douglas Hyde's lyric will be posted, not the way it is sung with the refrain --
"Ochón agus ochón ó"

but in couplet form, without the "curfa," for the sake of brevity.

Bhí Iúdás 'na aice agus rug sé greim láim
'Ma'seadh a Iúdáis bhradaigh creud do rinne mo ghrádh ort'

    Judas was near Him, and he took a hold of His hand
    'Musha O vile Judas what did my love do to you'

Ni dhearnaidh sé ariamh dada ar leanbh ná páirte
Agus níor chuir sé fearg ariamh ar a mháthair

    He never did anything to child or infant
    And He never put anger on His mother

Stróiceadar an bhráigh leó an lá sin ó n'a láthair
'A Pheadair na n'abstal an bhfacaidh tu mo ghrádh geal'

    They took him into captivity that day
    'Peter of the apostles, did you see my bright love'

'Ma'seadh! a mhaighdean chonnairch mé ar ball é
Agus bhí sé gabhtha go cruardh i lár a námhad'

    'Musha! o Virgin I did see him just now
    And he was caught firmly in the midst of his enemies'

Thógadar suas ar a nguailnidh go h-árd í
Agus bhuaileadar síos ar chlochaibh na sráide í

    They lifted her up high upon their shoulders
    And they smote her down upon the stones of the street

'Buailidh mé féin agus ná bain le mo mháthair'
'Buailfimid thu féin a's marbhóchamaoid do mháthair'

    'Beat myself but do not touch my mother'
    'We shall beat you and we shall slaughter your mother'


'Cia an bhean í sin 'nár ndiaigh ann san bhfásach'
'Go deimin má tá bean ar bith ann 'sí mo mháthair'

    'What woman is that after us'
    'Indeed if there is any woman in it, it is my mother'

Nuair chualaidh an mhaighdean an ceileadhradh cráidhte
Thug sí léim thar an ngárda agus léim go crann na páise

    When the Virgin heard the sorrowful notes
    She gave a leap past the guard, and the second leap to the tree of the passion

'Cia h-é an fear breágh sin ar chrann na páise'
'An é nach n-aithnigheann tu do mhac a mháthair'

    'Who is that fine man on the tree of the passion'
    'Is it that you do not recognize your Son, O mother'

'A Eóin, feuch, fágaim ort cúram mo mháthar
Congbhaigh uaim í go gcríochnóchaidh mé an pháis seó'

    'O John, see, I leave to thee the care of My mother
    Keep her from me until I finish this passion'

'An é sin mo leanbh a d'iomchar mé trí páithe
No an é sin an leanbh d'oileadh i n-ucht Mháire'

    'Is that my child that I carried for three quarters of a year
    Or is that the child that was reared in the bosom of Mary'

Chaitheadar anuas é 'na spólaibh geárrtha
'Sin chugaibh anois é agus caoinigidh bhur sáith air'

    They let fall his lacerated body
    'There he is for you now, and keen over him'

'Glaodh ar na tri Mhuire go gcaoinfimid ár ngrádh geal'
''Tá do chuid mná-caointe le breith fós a mháthair'

    'Call the three Marys until we keen our bright love'
    'The women who will keen me are yet to be born, O Mother'