The Mudcat Café TM
Thread #7921   Message #3815028
Posted By: Felipa
16-Oct-16 - 01:22 PM
Thread Name: Macaronachas / Macaronic Songs. Language mixing
Subject: RE: Macaronachas / Macaronic Songs. Language mixing
tapadh leibh Not fully macaronic, just refrain in Latin, at least in this version from the singing of Fiona Mackenzie
www.fionamackenzie.org/DuanNollaig.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l2PytwSb4_w
(I prefer Mairi MacInnes version https://www.youtube.com/watch?v=vkveZpFhniA )

IESUM DOMINUM

Sèisd
Iesum Dominum,
Venite, adoremus,
Iesum Dominum,

Rann
Biodh an trionaid ga Moladh
Gura Nollaig Mhic Dhè i!

Rugadh Ios' ar ceann-cinnidh
Ann an sgiothal na sprèidhe.

Bha an saoghal ro chumhang,
Ged a chruthaich E fhein e.

'N aona chùil bha gun urram,
Aite-fuirich Mhic Dè e.

E na shìneadh san fhrasaich,
Damh na fhaisge ri geumraich.

Ach, a Mhàthair na glaine,
'S gu bheil t'anam gun bheud air,

Bidh tu 'g ùrnaigh rid Mhacan
E bhith mathadh ar feuch dhuinn;

Oidhche choimheach na Nollaig
Anns a'bhothaig am Bèthlem.