The Mudcat Café TM
Thread #163391   Message #3898233
Posted By: GUEST,julia L
08-Jan-18 - 11:29 PM
Thread Name: Origins: Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuain
Subject: RE: Origins: Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuain
I think you mean Scot Gaelic? Scots is a different language
best- Julia