The Mudcat Café TM
Thread #11241   Message #3979071
Posted By: RunrigFan
25-Feb-19 - 10:38 PM
Thread Name: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
Subject: RE: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
Kathleen MacInnes version in Scottish Gaelic

Bliadhn' mun àm sa dh'fhalbh
Fada bhuam rùn mo chrìdh'
Gus an cuairtich e an saoghal
Cha bhi dùil ris air ais anns an tìr
Nuair a chì mis' e rithist
Nach mi nì an ogag 's an gaol
Le pòg na blas mil
O Jimmy mo mhìle stòr

Bidh mo mhàthair 's m' athair
A' gearain 's a' trod rium a' strì
Tha mi sgìth 's mi claoidhte
'S mi searbh 's mo bheatha gun sìth
Thug mi gaol dhan fhear fhlathail
Gun iarraidh thug mise dha pòg
'S chaidh esan a sheòladh
O Jimmy mo mhìle stòr

Thig mise dhan choille
'S caithidh mi ann cuid mhath dhem shaogh'l
Gun ghuth ann ri chluinntinn
Ach ceòl binn bho cheileireadh eòin
Aig cas nan craobh chaorainn
Far 'eil fhùraichean fàs ann gu leòr
Thug mi ghaol dhan fhear fhlathail
O Jimmy mo mhìle stòr
(2x)


A year ago my heart's love left me
For faraway places
He'll never return
Until he sees the wide world around
When I'll see my love coming
I'll give him all my love
And smother him with honey kisses
Jimmy mo mhíle stór

My father and mother
They never can give me ease
I'm tired and fed up
And tormented with this life
I gave my love to the fairest
Without asking I kissed him
And he went off to sea
Jimmy mo mhíle stór

I'll go to the woods
And spend there all of my time
With no one around
Listening to birdsong
Beaneath the rowan tree
With flowers aplenty there
Giving love to the most heavenly
To Jimmy mo mhíle stór
(2x)