The Mudcat Café TM
Thread #166522   Message #4005640
Posted By: Stilly River Sage
23-Aug-19 - 12:19 PM
Thread Name: MOAB - Mother of All BS [annex]
Subject: RE: Mini-MOAB - Mother of All BS annex
No cuir a-steach mòran de bhriseadh loidhne neo-riatanach.


No ... a ’steigeadh ... gun fheum ... ellipses ... eadar ... faclan ....


Air neo

le

meadhanachadh

gach fear

facal

fa leth

mar sin

an

dreuchd

falbh

dòigh

sìos

an

duilleag.


Scots Gaelic