The Mudcat Café TM
Thread #12931   Message #4069612
Posted By: Georgiansilver
25-Aug-20 - 03:40 PM
Thread Name: Help: Fairy Love Song
Subject: RE: Help: Fairy Love Song
BUAIN A RAINICH
Lyrics traditional
Arranged: Caera, Myra Hope, Jenn Shubelka
Vocals: Caera, Myra Hope

Lyrics

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?

Cul an tomain braigh an tomain
Cul an tomain bhoidhich,
Cul an tomain braigh an tomain
Huile latha m' onar.

'S tric a bha mi fhin 's mo leannan
Anns a' ghleannan cheothar
'G eisdeachd coisir bhinn an doire
Seinn 'sa' choille dhomhail;

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?

Why should I sit and sigh, broo-in bracken, broo-in bracken?
Why should I sit and sigh all alone and weary?

When I see the plover rising
Or the curlew wheeling,
It's then I'll court my mortal lover
Back to me is stealing.

When the moon begins her waning
I sit by the water
Where the one born of the sunlight
Loved a fairy's daughter

Why should I sit and sigh, broo-in bracken, broo-in bracken?
Why should I sit and sigh all alone and weary?

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?

O na 'm faicinn thu a' tighinn,
Ruithin 'dhol 'nad chodhail,
Ach mur tig thu 'n so g' am shireadh,
Ciamar thilleas dochas?

Anns an t-sithean O gur gsith me;
'S tric mo chridh' 'ga leanoadh
Nuair bhios cach a' seinn nan luinneag,
Cha dean is' ach cronan

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?

Why should I sit and sigh, broo-in bracken, broo-in bracken?
Why should I sit and sigh all alone and weary?

Ah! But there is something wanting.
Oh! But I am weary.
Coming blithe now, bonny treads she,
O'er the knolls to cheer me.

Who is this I see before me
Through the willows peering
A smile as sweet as hawthorn blooming
My love has come to cheer me!

Why should I sit and sigh, broo-in bracken, broo-in bracken?
Why should I sit and sigh all alone and weary?

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?

'S bochd nach robh mi leat a rithist
Sinn a bhitheadh ceolmhor,
Racheainn leat gu cul na cruinne,
Air bharr tuinne seoladh.

Ciod am feum dhomh bhi ri tuireadh,
De ni tuireadh dhomhsa
'S mi cho fada o gach duine
B' urrainn tighinn g' am chomhnadh.

Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith ' s mi leam fhin buain a rainich daonnan?