The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4090790
Posted By: Monique
31-Jan-21 - 05:16 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Sung by Anne C. on 2020/08/10
BHA MISE RAOIR AIR AN ÀIRIGH (Scottish Gaelic)

Bha mise raoir air an àirigh
Hù oireann o hù oireann o
Cha b' ann ri aighear a bha mi
Hi o èileadh ho hoireann o

Cha b' ann ri aighear a bha mi
Ach a' smaointinn ortsa, ghràidhein

'N dùil nach cumadh am muir-làn thu
Nach cumadh lìonadh no tràghadh

Nach mò chumadh an tè bhàn thu
Dh'aindeoin a cuid chruidh na phràisichbh

Dh'fhairich mi crith, cha bu chrith fhuachd i
Dh'fhairich mi fear, làimh a b' fhuaire

Càradh a chuid airm 'n taobh shuas dhìom
Sgaoileadh a bhreacain mum uachdar

Dh'aithnich mi nach b' e mo luaidh e
Bhuail mi sad air, shrad mi bhuam e

Bhuail mi sad air, shrad mi bhuam e
'S thug cùl a chinn lag san luachair
LAST NIGHT I WAS UP AT THE SHIELING

Last night I was up at the shieling
hù oireann o hù oireann o
My time was not spent in jollity
hù oireann o hù oireann o

My time was not spent in jollity
But thinking of you, my darling

Sure that high tide would not keep you
Neither flowing or ebbing

Nor that fair woman would delay you
Despite her cattle and wealth

Last night I was at the rushy shieling
I shivered, and it wasn't the cold

I sensed a man with cold hands
Placing his armor a little up from me

Spreading his plaid over me
I knew he wasn't my love

My hard blow sent him flying
His head lay flopped in the rushes
Rendition by Kathleen MacInnes with 2 sets of lyrics and English translation.
Rendition by Breabach
Rendition of a traditional version from Cape Breton collected by John Lorne Campbell by Marit Fält and Rona Wilkie

Back to Index