The Mudcat Café TM
Thread #169209   Message #4095301
Posted By: Monique
28-Feb-21 - 10:19 AM
Thread Name: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
Subject: RE: Lyr Add: Mudcat singaround songs NOT in English
MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ! (Lithuanian)
Music: Vytautas Kernagis (1951 – 2008),
Lyrics Salomėja Nėris (1904-1945) & Vytautas Kernagis.

Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi
Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį
Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį
O tarp žalių ežerų, stovi malūnas prie kelio

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios
Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš
Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos
Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.

Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą,
Čia su visais dainavau - koks aš gražus ir laimingas
Skamba oi skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko,
Jeigu jums liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia - pas mus, nes

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios
Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš
Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos
Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.
OUR DAYS AS A HOLIDAY !
(Translation by Google Translate)


You are my homeland, the blue bends of the Nemunas
I am grateful to you for your pain and hope
The Baltic Sea easily surrounds the dream boat
And among the green lakes, stands a mill by the road

Our days are like a celebration, like a flowering cherry
So let's hurry to live, because it will not return
So let’s hurry to rejoice so that she will run away and not return
Our days as a celebration, as a flowering cherry.

Here I was born and felt the meaningful flight of the year,
Here I sang with everyone - how beautiful and happy I am
Sounds oh sounds silly from our happiness and laughter,
If you are very sad, you should definitely come here - to us because

Our days as a celebration, as a flowering cherry
So let's hurry to live, because it will not return
So let’s hurry to rejoice so that she will run away and not return
Our days as a celebration, as a flowering cherry.
Sheet music
Vytautas Kernagis live rendition
Sheet music (©)

Back to Index