The Mudcat Café TM
Thread #169949   Message #4109276
Posted By: RunrigFan
07-Jun-21 - 08:16 PM
Thread Name: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
Subject: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
Hóbhan na hóbhan hó, hi horó na hùbhan,
Hóbhan na hóbhan hó, Air Birlinn Ghoraidh Chrobhain

Fichead sonn air cùl nan ràmh,
Fichead buille lùghmhor,
Siùbhlaidh ì mar eun a’ snàmh,
Is sìoban thonn ‘ga sgiùrsadh.

Suas i sheòid air bàrr nan tonn !
Sìos gu ìochdar sùigh i !
Suas an ceòl is togaibh fonn,
Tha Mac an Righ ‘ga stiuireadh !

Dh’ fhàg sinn Manainn mòr nan tòrr,
Eireann a’ tighinn dlùth dhuinn,
Air Ile-an-Fheòir tha sinn an tòir
Ged dh’ èireas tonnan dùbh-ghorm.

Traditional