The Mudcat Café TM
Thread #170028   Message #4111027
Posted By: Felipa
22-Jun-21 - 03:27 PM
Thread Name: Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)
Subject: Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)
CHA BHI MI BHUAN                              

[SEISD]
         Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam         
        Thug mi luaidh òg dhut                         
        Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam         
        
Chì mi 'm bàta dol seachad               
Muir a sgapadh mu bòrdan               
        
Mar an deachaidh mi mearachd               
Bha mo leannan ga seòladh               
        
Bha mo leannan ga stiùireadh               
Oigfhear ùr a 'chùl bhòidheach               
        
Oigfhear ùr a 'chùl bhuidhe               #
O, b'aithne dhomh òg thu            
        
'Se do bhòidichean fada               
'S gaol, a Lachlainn, a leòn mi      
        
O, na faicinn thu tighinn               
'S mi gu ruitheadh 'nad chòmhdhail   
        
'S mi gu ruitheadh 'na do choinneamh
Air mo bhonnan gun bhrògan         
        
Ged tha reothadh glè chruaidh ann         
'S sneachda fuar air a' mhòine         

TRANSLATION

[CHORUS]
I will not survive if you leave me
I gave you my love when I was young
I will not survive if you leave me

I see the ship going by
Its boards slicing through the sea

If I'm not mistaken
My sweetheart was sailing her

My sweetheart was at the helm
The young man of the beautiful tresses

It is your long-established promises
And your love, Lachlan, that have wounded me

Oh if I saw you coming
I would run to meet you

I would run towards you
On the soles of my shoeless feet

Though there's a hard frost
And cold snow on the peat
      
Sources
http://www.celticlyricscorner.net/lamond/cha.htm

as sung by Mary Jane Lamond of Canada on her album "Bho Thír nan Craobh" (from the land of the trees):
https://open.spotify.com/album/3D6UgxbfKUlBxxP6XFOfyi

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/alltandubh/orain/Cha_Bhi_Mi.html

sung by Fiona Mackenzie and Brian Ó hEadhra - youtube

Cha Bhi Mi Buan - sung by Anne Martin | Spotify