The Mudcat Café TM
Thread #72134   Message #4111536
Posted By: RunrigFan
26-Jun-21 - 08:23 PM
Thread Name: Lyr/Chords: Dimming of the Day (Richard Thompson)
Subject: RE: Lyr/Chords: Dimming of the Day (Richard Thompson)
Nam shuidhe anns an tobhta seo cho chuin
Na deoran a' sileadh is mise ann gun stiùir
An tig thu leam, a' ghaol, dha mo chrìdhe
Aig crìonadh an là chan eil ach thu à dhith

'S tu an gealach gam tharraing mar an tuil
'S tu an eòlaiche dha mo chrìdhe

Thag an uaigneas seo gu dubh orm fhìn
Gun thusa, tha mo shaoghal air fad gun chiall
Tha na h-eòin air sgaoth, dìreach mar thu fhèin
Aig crìonadh an là chan eil ach thu à dhith

Thig am oidhch' is tusa nam mo shùil
Thig am oidhch', chan ann ach ar dùil

Chi mo thu am measg ar cairdean còir'
Nach tig thu leam, mo ghraidh, mo mhile stòr
Fàgaidh sinn ar cùram fada bhuainn
Aig crìonadh an là chan eil ach thu à dhith

Gaelic (Scottish) translation by Brian Ó hEadhra