The Mudcat Café TM
Thread #170305   Message #4118693
Posted By: Monique
03-Sep-21 - 08:28 AM
Thread Name: Lyr Req: Songs Mentioning 'Afghanistan'/'Afghan'
Subject: RE: Lyr Req: Songs Mentioning 'Afghanistan'/'Afghan'
Here they are:(I'm sorry, I couldn't get them right-aligned)

سرزمین من

بی‌آشیانه گشته‌م
خانه‌به‌‌خانه گشته‌م
بی تو همیشه با غم
شانه‌به‌شانه گشته‌م

عشق یگانه‌ی من، از تو نشانه‌ی من
بی‌تو نمک ندارد شعر و ترانه‌ی من

سرزمین من
خسته ‌خسته از جفایی
سرزمین من
بی‌سرود و بی‌صدایی
سرزمین من
دردمند بی‌دوایی
سرزمین من

سرزمین من
کی غم تو را سروده؟
سرزمین من
کی ره تو را گشوده؟
سرزمین من
کی به تو وفا نموده؟
سرزمین من

ماه و ستاره‌ی من، راه دوباره‌ی من
در همه جا نمی‌شه بی تو گزاره‌ی من
گنج تو را ربودند ازبر عشرت خود
قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود

سرزمین من
خسته خسته از جفایی
سرزمین من
بی‌سرود و بی‌صدایی
سرزمین من
دردمند بی‌دوایی
سرزمین من

سرزمین من
مثل چشمِ انتظاری
سرزمین من
مثل دشت پرغباری
سرزمین من
مثل قلبِ داغداری
سرزمین من

بی‌آشیانه گشته‌م
خانه ‌به‌ خانه گشته‌م
بی تو همیشه با غم
شانه‌به ‌شانه گشته‌م

عشق یگانه‌ی من، از تو نشانه‌ی من
بی‌تو نمک ندارد شعر و ترانه‌ی من

سرزمین من
خسته خسته از جفایی
سرزمین من
بی‌سرود و بی‌صدایی
سرزمین من
دردمند بی‌دوایی
سرزمین من

سرزمین من
مثل چشم انتظاری
سرزمین من
مثل دشت پُرغباری
سرزمین من
مثل قلبِ داغداری
سرزمین من