The Mudcat Café TM
Thread #172936   Message #4193912
Posted By: GUEST,henryp
20-Dec-23 - 02:05 AM
Thread Name: BBC Radio This week 2024
Subject: RE: BBC Radio This week 2024
Caithream Ciùil BBC Radio nan Gàidheal Prògram de cheòl Ceilteach. Celtic music programme 13.30 to 15.30 Monday to Friday. Available now; 22 episodes.

Monday 19 December 2023 Caithream Ciùil còmhla ri Mairead NicIllInnein. Ceòl Gaidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse, còmhla ri Mairead NicIllInnein. Tha ceòl aig Mairead bho Imar, Kathryn Tickell, A Winter Union agus Ricky Skaggs. Cuiribh fios thugainn mu na tachartasan tha dol agaibhse gu dethadol@bbc.co.uk. 29 days left to listen.