The Mudcat Café TM
Thread #45791   Message #678625
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
28-Mar-02 - 08:07 PM
Thread Name: Lyr Req: Macaphee turn your cattle (in gaelic)
Subject: Lyr Add: MAC-A-PHI CNAG-SHUILEACH CEANN LOCH A...
Found it!

Mac-a-Phi cnag-shuileach Ceann loch a Feòrain

Mac-a-Phi cnag-shuileach Ceann loch a Feòrain
Mac-a-Phi cnag-shuileach Ceann loch a Feòrain
Mac-a-Phi cnag-shuileach Ceann loch a Feòrain
Goididh e na gobhair air teadhair air a' mhòine Stad
 
A Mhàiri bhanarach, gus an gabh mi 'n t-òran
A Mhàiri bhanarach, gus an gabh mi 'n t-òran
A Mhàiri bhanarach, gus an gabh mi 'n t-òran
Chan fhaod mi, chan fhaod mi, 's na laoigh a' dol don erna
 
Tha air teadhair air a'mhintichh iri bhanarach,
Tha air teadhair air a'mhintichh iri bhanarach,
Tha air teadhair air a'mhintichh iri bhanarach,
Gus an gabh mi chan fhaod mi, 's na laoigh a'.