The Mudcat Café TM
Thread #48135   Message #721203
Posted By: Aodh
01-Jun-02 - 03:38 PM
Thread Name: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
Subject: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
Written by Domhall Iain MacDomhnaill (1918-1986) of the Isle of South Uist, about my Aunt Mary.

Mu chanar ruim bard, nach nar mur h-aithris mi'n duan,
Mur h-aithris mi dan mun mhaldaig bhanail gun ghruiam,
Bean og nan suil tlathas aille sealladh is tuar
Dhan tug mise'n gradh gu brath nach fannaich le fuachd

'S na' faighinn thu, ghaoil, ruim thaobh's tu agam le coir,
Le cumhnantan teann's am bann gu daingean mud mheoir,
Cha tigeadh oirnn eis, le cheile bhiomaid air doigh,
'S bu choma leam cach's thu, ghraidh, bith agam air dhornline breaks fixed by mudelf ;-)