The Mudcat Café TM
Thread #48135   Message #721280
Posted By: GUEST,Philippa
01-Jun-02 - 07:08 PM
Thread Name: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
Tha tuilleadh rannan ann.

Ach an do phos iad? And why is Mary called Peigi?