The Mudcat Café TM
Thread #49101   Message #740656
Posted By: Fiolar
02-Jul-02 - 09:02 AM
Thread Name: ar Eirinn ni neosfainn ce hi - Trans
Subject: RE: ar Éirinn ní neosfainn cé hí - Trans
Declan has it almost spot on.