The Mudcat Café TM
Thread #48135   Message #747386
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
12-Jul-02 - 05:23 PM
Thread Name: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
It's made me curious about that other song. Would this be it?

Mo Chridh Fo Leòn
 
 
 
as sung by Donald Martin from the Isle of Lewis
 
 
 
Tha mi tinn 's mo chridh fo leòn
Mi fo bhròn an diugh's an dè;
Bho'n a dhealaich mi cho òg
Ris an òigh dhan d'thug mi spèis.
 
Seo mi 'm shìneadh air an t-sliabh
'S mi fo iargainn na bheil uam
'S tric mo shyil a sealltainn siar
Far an laigh a' ghrian sa chuan
 
'S truagh nach robh mi leat an dràsd'
Air an tràigh as àirde stuagh
'G èisteachd ris a chòmhradh thlàth
Aig an òigh as àille snuadh
 
Nuair a shìn mi dhut mo làmh
Air an tràigh a fàgail tìr
'S ann air èiginn rinn mi 'g ràdh
Soraidh leat a ghràidh mo chrìdh'
 
'S nuair a chuir mi riut mo chyl
Chunnaic mi thu brychdadh dhèur
'S ged a shuidh mi aig an stìuir
'S ann a bha mo shyil am dhèidh
 
as sung by Christine Primrose called "Gun Sireadh, Gun Iarraidh".
 
 
 
 
So nam shìneadh air an t-sliabh
'S mi ri iargainn na bheil bhuam
'S tric mo shyil a' sealltainn siar
Far an laigh a' ghrian 's a' chuan
 
'S truagh nach robh mi an tràs
Air an tràigh as àirde stuadh
Ag èisdeachd ri csmhradh tlàth
Aig an òigh as àillidh snuadh
 
O nan innseadh dhomh 'ghaoth 'n iar
Nuair a thriallas i thar sàl
Ciod an dòigh a th' air mo ghaol
Bheil i smaointinn orms' an tràs?
 
Nuair a shìn mi dhut mo làmh
Air an tràigh a' fàgail tìr
'S ann air èiginn rinn mi ràdh
"Soraidh leat, a ghràidh mo chrìdh"
 
Nuair a thug mi riut mo chyl
Chunnaic mi thu brychdadh dheur
Ged a shuidh mi aig an stìuir
'S ann a bha mo shyil am dhèidh
 
Chaidh a' ghrian fo stuadh 's an iar
Dh' fhàg i fiamh air neul a' chuain
'S èiginn dhomh on àird bhi triall
Sguir an eunlaith fhèin dhan duan
 
Mile beannachd leat an nochd
Cadal dhuit gun sprochd gun ghruaim
Slàn gun acaid feadh do chlèibh
Anns a mhadainn 'g èirigh suas
 
Also in the notes from the Christine Primrose CD is the following
 
"This song lyric was composed by Dr John MacLachlan(1804-74) of Rahoy, who is still remembered in Gaelic tradition as "An Dotair Ruadh", the red haired doctor. Scion of a relatively well-off family of the tacksman class(farmers whose ultimate family connections often lay with the Gaelic aristocracy), Dr MacLachlan is celebrated for his skill and compassion as a physician, as a man of great bonhomie, and, unusually for a man of his social background, as a person who deplored the devastation caused by the Highland Clearances. MacLachlan and his kind are poets of talent rather than genius, even if the Dotair Ruadh's contribution to the poetry of the Clearances raises him above the limitations of some of his contemporaries. His love songs have in general a delicateness of verbal music. Set to older traditional melodies, they are invariably smoothly singable lyrics and that made him one of the most popular song composers of the 19th C.