The Mudcat Café TM
Thread #51927   Message #793024
Posted By: GUEST,Judith
28-Sep-02 - 12:29 PM
Thread Name: Lyr Req: Shemesh Sha-kae-ah
Subject: Shemesh Sha-kae-ah
Does anyone have a transliteration of the lyrics to a beautiful Hebrew shabbat song that begins "Shemesh Sha-kae-ah" and ends something like "Ve Kochavim sham, ba darom, yevarchu Shabbat Shalom"? Thanks so much.