The Mudcat Café TM
Thread #53420   Message #822128
Posted By: GUEST
09-Nov-02 - 06:53 AM
Thread Name: Lyr Req: Thugamar fein an samhradh linn
Subject: Lyr Req: Thugamar fein an samhradh linn
This is the first line of the chorus. An bhuil an chuid eile ag einne?