The Mudcat Café TM
Thread #53420   Message #942899
Posted By: MMario
29-Apr-03 - 01:43 PM
Thread Name: Lyr Req: Thugamar fein an samhradh linn
Subject: Tune Add: Thugamar Fein An Samhradh Linn
X:1
T:Thugamar Fein An Samhradh Linn
N:from Ceolta Gael 2
I:abc2nwc
M:3/4
L:1/8
K:G
D2E2G2|A2A2A2|A2B2G2|
w:Ba-bóg na Beal-tai-ne maigh dean an
A4D2|(G2A2)B2|c4A2|B4G2|
w:tsamh-raidhSuas_ gach cnoc is síos gach
E6|c2d2c2|B2B2G2|
w:gleann Cai-lí-ní mais-each go
A2A2D2|G4E2|D2c2B2|
w:geal-gair-each gleas-ta, Thug-a-mar
c4A2|G4E2|D6
w:féin an samh-radh linn