The Mudcat Café TM
Thread #9264   Message #974221
Posted By: Jim Dixon
29-Jun-03 - 11:43 AM
Thread Name: Origins: Mairi's Wedding
Subject: Lyr Add: MÀIRI BHÀN
Looks like no one has ever posted the Gaelic lyrics at Mudcat. Here they are, copied from http://www.geocities.com/george_seto.geo/mairbhan.html
(The words are Greek to me, however.)

MÀIRI BHÀN
Fonn: Mairi's Wedding

Séist 'S i mo ghaol-sa Màiri Bhàn
Màiri bhòidheach sgeul mo bhain
Gaol mo chridh'-sa Màiri Bhàn
'S tha mi 'dol 'ga pòsadh

1 Thuit mi ann an gaol an raoir
Bha mo chridhe shuas air beinn
Màiri Bhàn ri m' thaobh a' seinn
Tha mi 'dol 'ga pòsadh

2 Cuailean òir is suilean tlàth,
Mala chaol is gruaidh an àigh,
Beul as binne sheinneas dàn,
'S tha mi dol 'ga pòsadh

3 'S ann aig céilidh aig a' Mhòd
Fhuair mi eòla air an òigh'
'S ise choisinn am Bonn Òir
'S tha mi dol 'ga pòsadh

4 Bi mo ghaol do Mhàiri Bhàn
Dìleas, dùrachach gu bràth
Seinnidh sinn d'a chéil' ar gràdh
'S tha mi dol 'ga pòsadh