The Mudcat Café TM
Thread #656   Message #977216
Posted By: OldPossum
05-Jul-03 - 07:25 AM
Thread Name: Lyr Req: Who Can Sail/Vem kan segla
Subject: Tune Add: Vem kan segla
X:63
T:I Can Sail
T:Vem kan segla förutan vind
B:Nordiske sange, Nordisk Råd 1991, ISBN 87 7303 577 7
N:filename[ CANSAIL2
M:6/8
L:1/8
K:F
D2 D F>ED | A2 A A3 | B2 B d>cB | A3 A3 |
w: Vem kan seg-la för-u-tan vind, vem kan ro u-tan å-ror,
G2 G B>AG | F2 F D3 | E>EE A,2 ^C | D3 D2 z1 |]
w: vem kan skil-jas från vän-nen sin u-tan att fäl-la tå-rar?