Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Cossack Songs

Related threads:
Req: Polem dym / Veshchaya Sud'ba ( russian song) (39)
Phonetic Russian translation, please (12)
Lyr ADD: Katyusha (Russian) (17)
Lyr Req: Russian song -- Slavsya (5)
Russian Folk Songs with English translations (125)
Lyr Add: Kalinka (Russian Folk Song) (39)
Lyr Add: Murka (Russian) (23)
Lyr/Chords Req: Russian Folk Songs (36) (closed)
Lyr Add: Svyashenaya Voina - Holy War (Russ WWII) (2)
Russian songs with German translations! (8)
Russian folk (11)
Lyr Req: Along Peter's Street (Russian Folk Song) (4)
Lyr Req: Russian folk songs from Paul Hill Chorale (15)
Lyr Add: Carry Me, River (Russian) (1)
Help: Russian vocabulary (17)
Russian carols (25)
Stunning Russian Folk Group (8)
RUSSIAN ETHNIC VOCALS sample CD ??? (3)
Russian music to UK (3)
Lyr Req: russian folk song - millions rose (18) (closed)
Need Russian songs from Paul Hill Chorale (3)


GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 12:37 PM
Amos 27 Dec 07 - 12:40 PM
GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 01:47 PM
GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 01:48 PM
GUEST 27 Dec 07 - 01:53 PM
GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 02:42 PM
GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 02:43 PM
GUEST,Volgadon 27 Dec 07 - 02:43 PM
GUEST,Volgadon 30 Dec 07 - 05:45 AM
GUEST,Volgadon 30 Dec 07 - 05:47 AM
GUEST,Volgadon 30 Dec 07 - 05:48 AM
GUEST,Volgadon 30 Dec 07 - 10:10 AM
GUEST,Volgadon 30 Dec 07 - 10:20 AM
GUEST,Volgadon 17 Feb 08 - 10:42 AM
GUEST,Volgadon 27 May 08 - 02:55 PM
GUEST 23 Feb 09 - 03:12 AM
Monique 23 Feb 09 - 03:15 AM
Jim Dixon 24 Feb 09 - 12:42 PM
GUEST,Jack Campin 24 Feb 09 - 01:09 PM
Monique 25 Feb 09 - 11:54 AM
GUEST 28 Jul 09 - 12:25 PM
GUEST 28 Jul 09 - 12:28 PM
Joe_F 28 Jul 09 - 08:13 PM
Artful Codger 29 Jul 09 - 03:57 AM
Artful Codger 29 Jul 09 - 04:14 AM
EBarnacle 20 Aug 09 - 11:24 PM
Dave the Gnome 31 Oct 09 - 09:18 AM
Mr Happy 10 Nov 09 - 11:12 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 12:37 PM

Some of the best folksongs in Russia come from the Cossacks. Their choirs are stunning. Many of the songs deal with military campaigns, or dying soldiers (kinda like border ballads), but there are also some amazing love songs and humrous ones too.
I think they desrve their own thread, so here goes.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Amos
Date: 27 Dec 07 - 12:40 PM

Can you add some? Lyrics? links?

A


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 01:47 PM

HELP IT WON'T LET ME POST>


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 01:48 PM

Arguably the most recorded, if not famous, of all Cossack songs. It originated with the Don Cossack Host, but spread to all of them
It's based on an incident in the 1780s when a Nogai Tartar horde, 16 thousand strong, attacked a caravan defended by Ataman Platov, of Napoleonic fame.


There are plenty of variants, here is the most common:

Ëþáî, áðàòöû, ëþáî

Êàê íà ׸ðíûé åðèê, êàê íà ׸ðíûé åðèê
Åõàëè êàçàêè – ñîðîê òûñÿ÷ ëîøàäåé,
È ïîêðûëñÿ áåðåã, è ïîêðûëñÿ áåðåã
Ñîòíÿìè ïîðóáàííûõ, ïîñòðåëÿííûõ ëþäåé.

Ïðèïåâ (äâàæäû):
Ëþáî, áðàòöû, ëþáî, ëþáî, áðàòöû, æèòü,
Ñ íàøèì àòàìàíîì íå ïðèõîäèòñÿ òóæèòü.

À ïåðâàÿ ïóëÿ, à ïåðâàÿ ïóëÿ,
À ïåðâàÿ ïóëÿ óäàðèëà êîíÿ,
À âòîðàÿ ïóëÿ, à âòîðàÿ ïóëÿ,
À âòîðàÿ ïóëÿ-äóðà ðàíèëà ìåíÿ.

Ïðèïåâ

Àòàìàí íàø çíàåò, êîãî âûáèðàåò,
Ãðÿíóëà êîìàíäà, òàé çàáûëè ïðî ìåíÿ.
Èì äîñòàëàñü âîëÿ è êàçà÷üÿ äîëÿ,
Ìíå äîñòàëàñü ïûëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ çåìëÿ.

Ïðèïåâ

À æåíà ïîïëà÷åò, âûéäåò çà äðóãîãî,
Çà ìîâî òîâàðèùà, çàáóäåò ïðî ìåíÿ,
Æàëêî òîëüêî âîëþ âî øèðîêîì ïîëå,
Æàëêî ìàòü-ñòàðóøêó äà áóëàíîãî êîíÿ.

Ïðèïåâ

Êóäðè ìîè ðóñûå, î÷è ìîè ñâåòëûå
Òðàâàìè, áóðüÿíîì äà ïîëûíüþ ïîðàñòóò,
Êîñòè ìîè áåëûå, ñåðäöå ìî¸ ñìåëîå
Êîðøóíû äà âîðîíû ïî ñòåïè ðàçíåñóò.

Ïðèïåâ.

Lyubo, Bratsy, Lyubo

Kak na chyorny yerik, kak na chyorny yerik
yekhali kazaki - sorok tysyech loshadyey,
i pokrylsa byereg, i pokrylsa byereg
sotnyami porubanykh, postryelyanykh lyudyey.

Chorus (repeated 2x)
Lyubo, bratsy, lyubo, lyubo, bratsy, zhit,
s nashim atamanom nye prikhoditsa tuzhit.

A pyervaya pulya, a pyervaya pulya,
a pyervaya pulya udarila kanya,
a ftaraya pulya, a ftaraya pulya,
a ftaraya pulya-dura ranila menya.

Chorus.

Ataman nash znayet, kavo vybirayet,
gryanula komanda, tay zabyli pra menya.
im dastalas volya i kazachya dolya,
mnye dastalas pylnaya garyachaya zemlya.

Chorus.

A zhyena paplyachet, vydet za drugova,
za movo tovarisha, zabudyet pra menya,
zhalko tolka volyu va shirokom polye,
zhalko mat-starushku da bulanovo kanya.

Chorus.

Kudri ma'i rusye, ochi ma'i svyetliye
travami, buryanom da polynyu parastut,
kosti ma'i byeliye, syerdtsye mayo smyeloye
korshuny vorony po styepi raznyesut.

Chorus.

It's delightful, brothers, delightful

As to the Black Yerik, as to the Black Yerik
the Cossacks rode - forty thousand horses,
and the bank was covered, and the bank was covered
by hundreds of bodies, slashed, shot.

Chorus (repeated 2x):
It's delightful, brothers, delightful, delightful, brothers, to live.
With our Ataman (Cossack military leader) we'll never find cause to mourn.

But the first shot, the first shot,
the first shot struck my horse,
and the second shot, the second shot,
the second shot, the fool, struck me.

Chorus.

Our Ataman knows whom he picks,
The company struck up, they've forgotten me.
They still have their freedom and and Cossack's share,
I recieved the dusty and warm ground.

Chorus.

My wife will mourn, then she'll marry another,
will marry my mate, will forget about me,
it grieves me to roam the wide plains no more,
it sad for my old mother and pale-horse.

chorus.

My light-brown curls, my pale eyes
will grow the wild grass,
my white bones, my brave heart
will bring the kites and ravens from across the steppes.

chorus.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST
Date: 27 Dec 07 - 01:53 PM

It seems allergic to too many links.

Lyrics and music
http://www.a-pesni.golosa.info/kazaki/lubo.htm

Zhanna Bichevskaya
http://pesni.voskres.ru/mp3/?song=janna33

Amateur choir
http://www.youtube.com/watch?v=9JJpINMJjv8

This version, by a hard rock band, isn't too bad. The lyrics are considerably later, about a tank brigade. http://www.youtube.com/watch?v=95OzBCEdkQg


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 02:42 PM

Chyorni Voron.

The black raven, the other oft-recorded song, is one of the oldest Cossack ballads, but the date and author are disputed. Compare and contrast with the twa corbies.
It's very haunting.

×åðíûé âîðîí

×åðíûé âîðîí, ÷åðíûé âîðîí,
×òî òû âüåøüñÿ íàäî ìíîé?
Òû äîáû÷è íå äîæäåøüñÿ,
×åðíûé âîðîí, ÿ íå òâîé!

×òî òû êîãòè ðàñïóñêàåøü
Íàä ìîåþ ãîëîâîé?
Èëü äîáû÷ó ñåáå ÷àåøü?
×åðíûé âîðîí, ÿ íå òâîé!

Çàâÿæó ñìåðòåëüíó ðàíó
Ïîäàðåííûì ìíå ïëàòêîì,
À ïîòîì ñ òîáîé ÿ ñòàíó
Ãîâîðèòü âñå îá îäíîì.

Ïîëåòè â ìîþ ñòîðîíêó,
Ñêàæè ìàìåíüêå ìîåé,
Òû ñêàæè ìîåé ëþáåçíîé,
×òî çà ðîäèíó ÿ ïàë.

Îòíåñè ïëàòîê êðîâàâûé
Ìèëîé ëþáóøêå ìîåé.
Òû ñêàæè — îíà ñâîáîäíà,
ß æåíèëñÿ íà äðóãîé.

Âçÿë íåâåñòó òèõó-ñêðîìíó
 ÷èñòîì ïîëå ïîä êóñòîì,
Îáâåí÷àëüíà áûëà ñâàõà —
Ñàáëÿ âîñòðàÿ ìîÿ.

Êàëåíà ñòðåëà âåí÷àëà
Ñðåäè áèòâû ðîêîâîé.
Âèæó, ñìåðòü ìîÿ ïðèõîäèò,
×åðíûé âîðîí, âåñü ÿ òâîé.

Äâå ïîñëåäíèå ñòðîêè ïîâòîðÿþòñÿ

Chyorny Voren

Chyorny voren, chyorny voron,
shto ty vyoshsa nada mnoy?
ty dabychi nye dazhdyoshsa,
chyorny voren, ya nye tvoy!

Shto ty kogti raspuskayesh
nad moyeyu galavoy?
il' dabychu sebye chayesh?
chyorny voren, ya nye tvoy!

Zavyazhu smyertelnu ranu
padaryenym mnye platkom,
a patom s taboy ya stanu
gavarit vsyo ab adnom.

palyeti v mayu staronku,
skazhi mamenkye mayey,
ty skazhi mayey lyubyeznoy,
shto za rodinu ya pal.

Atnyesi platok krovavy
miloy lyubushkye mayey.
ty skazhi - ana svabodna,
ya zhyenilsa na drugoy.

Vzyal nyevestu tikhu-skromnu
v chistom polye pod kustom,
abvyenchalna byla svakha -
sablya vostraya maya.

Kalyena stryela vyenchala
sryedi butvy rakavoy.
vizhu, smyert maya prikhodit,
chyorny voren, vyes ya tvoy.

(repeat the last 2 lines)

Black Raven

Black raven, black raven,
why do you circle overhead?
can't you wait your spoils,
black raven, I'm not yours!

Why do you spread your talons
over my head?
or do you hope for your spoils?
black raven, I'm not yours!

I'll bind my mortal wound
with my kerchief, a gift to me,
and then we will
discuss the matter.

Fly to my place,
tell my mum,
you tell my kind one,
that for the motherland I fell.

Carry my bloody kerchief
to my dear true-love.
tell her - she is free,
I have married another.

I've taken a quiet-unassuming bride
in an empty field under the shrubs,
The matron has been crowned (Russian Orthdox wedding rituals)-
My lively sabre.

The unerring arrow has crowned too,
amidst the fateful battle.
I can see my death approaching,
black raven, I'm all yours.

The last two lines are repeated.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 02:43 PM

Music can be found here
http://www.a-pesni.golosa.info/popular20/tchernyj.htm


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 Dec 07 - 02:43 PM

There is a beautiful rendition by a Rumanian artist
http://www.youtube.com/watch?v=nifQkAYEA2I&feature=related

Zhanna Bichevskaya's
http://www.youtube.com/watch?v=XEgLY9u6IX8&feature=related


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 30 Dec 07 - 05:45 AM

Unharness the Horses is an Ukrainian folk song, popularised in Russia through the Black Sea Cossacks. When the Zaporozhian sietch (home to the fictional Taras Bulba, the baggy-trousers, top-knot and moustachio look) was dismantled, most of the Zaporozhian Cossacks settled along the Black Sea, bringing along with them not only their dialect, but songs too. Khloptsi is the Ukranian for lads.

Розпрягайте, хлопцi, конi

Розпрягайте, хлопцi, конi
Та лягайте спочивать,
А я пiду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.

Копав, копав криниченьку
У вишневому саду...
Чи не вийде дiвчинонька
Рано–вранцi по воду?

Вийшла, вийшла дiвчинонька
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько
Веде коня напувать.

Просив, просив вiдеречка,
Вона йому не дала,
Дарив, дарив з руки перстень,
Вона його не взяла.

Знаю, знаю, дiвчинонько,
Чим я тебе разгнiвив:
Що я вчора iз вечора
Iз другою говорив.

Вона ростом невеличка,
Ще й лiтами молода,
Руса коса до пояса,
В косi лента голуба.

Та не в стрiчку я влюбился
I не в русую косу.
А у дiвчину влюбився,
В ïï дiвочу красу.


Rosprihaitye, khloptzi, koni

Rosprihaitye, khloptzi, koni
ta lyegaitye sachivat,
a ya pidu v sad zelyony,
v sad krinichyenky kopat.

Kopav, kopav krinichyenku
u vyshnyevomu sadu...
chi nye viydye divchinonka
rano-vrantzi pa vodu?

Vyshla, vyshla divchinonka
v sad vyshnevy vodu brat,
a za nyeyu kozachyenko
vyedye konya napuvat.

Prosiv, prosiv vidyerechka,
vona yomu nye dala,
dariv, dariv z ruki pyersten,
vona yovo nye vzyala.

Znayu, znayu, divchinonko,
chim ya tebye razgnivyv:
sho ya vchora iz vyechora
iz drugoyu govoryv.

Vona rostom nyevyelichka,
sho iy litamy moloda,
rusa kosa do poyasa,
v kosi lyenta goluba.

Ta nye v strichku ya vlyubylsa
i nye v rusuyu kasu.
a u divchynu vlyubivsa,
v iyi divochu krasu.


Unharness, lads, the horses

Unharness, lads, the horses
and lay down for to sleep,
but I will go into the garden green,
in the garden a well for to dig.

I've dug, dug a well
in the cherry garden...
Will the girl go
in the early hours to fetch water?

The girl has gone, has gone
into the cherry garden water for to fetch,
and behind her a Cossack,
leading a horse to be watered.

He asked, he asked for buckets,
she did not give them to him,
he gave her, he gave her, the ring from off his finger,
she would not take it.

I know, I know, lass,
how I upset you:
that yesterday and the day before
with another I conversed.

She is not large of stature,
and her years they are few,
a light-brown plait reaching down to her waist,
in the plait is a ribbon blue.

It's not her hair that I fell in love with,
and not her light-brown plait.
but with a young maiden,
with her maiden's beauty.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 30 Dec 07 - 05:47 AM

Lyrics and notes
http://www.a-pesni.golosa.info/kazaki/kuban/rozpriag.htm


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 30 Dec 07 - 05:48 AM

http://www.youtube.com/watch?v=vFxrFpPEvKs

http://www.youtube.com/watch?v=TODI6sNjpi0&feature=related


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 30 Dec 07 - 10:10 AM

Oh, Frost, Frost!

Originating with the Siberian Cossacks, this song became very popular in the rest of Russia. Frequently performed and recorded.


ÎÉ, ÌÎÐÎÇ, ÌÎÐÎÇ!

Îé, ìîðîç-ìîðîç, íå ìîðîçü ìåíÿ,
Íå ìîðîçü ìåíÿ, ìîåãî êîíÿ.

Íå ìîðîçü ìåíÿ, ìîåãî êîíÿ,
Ìîåãî êîíÿ áåëîãðèâîãî,

Ìîåãî êîíÿ áåëîãðèâîãî,
Ó ìåíÿ æåíà, îõ, ðåâíèâàÿ.

Ó ìåíÿ æåíà, îõ, êðàñàâèöà,
Æäåò ìåíÿ äîìîé, æäåò-ïå÷àëèòñÿ.

Êàê ïðèäó äîìîé íà çàêàòå äíÿ,
Îáíèìó æåíó, íàïîþ êîíÿ.

Îáíèìó æåíó, íàïîþ êîíÿ.
Òû, ìîðîç-ìîðîç, íå ìîðîçü ìåíÿ.

Âòîðàÿ ñòðîêà êóïëåòîâ ïîâòîðÿåòñÿ

Oh, Frost, Frost!

Oy, maroz-maroz, nye maros menya,
nye maros menya, mayevo kanya.

Nye maros menya, mayevo kanya,
mayevo kanya byelogrivavo,

mayevo kanya byelogrivavo,
u menya zhyena, okh, ryevnivaya.

U menya zhyena, okh, krasavitsa,
zhdyot menya damoy, zhdyot-pechalitsa.

Kak pridu damoy na zakatye nya,
abnimu zhyenu, napoyu kanya.

Abnimu zhyenu, napoyu kanya.
Ty, maroz-maroz, nye maros menya.

The second line is always repeated.

Oh, Frost, Frost!

Oy, frost-frost, do not freeze me,
do not freeze me and my horse.

Do not freeze me and my horse,
my white horse,

My white horse,
I have a wife, oh, she is a jealous one.

I have a wife, oh, she is pretty.
She awaits me at home, waits and sorrows.

As soon as I reach home at the setting of the sun,
I shall embrace my wife, water my horse.

Embrace my wife, water my horse.
You, frost-frost, do not freeze me.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 30 Dec 07 - 10:20 AM

The description has it wrong, nothing erotic about the song, but good rendition, in an actual folk-setting.

http://www.youtube.com/watch?v=e-YFm2rMgbY


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 17 Feb 08 - 10:42 AM

"Kogda My Byli na Voynye" (When We Were at War), though often mistaken for a folk song, is actualy modern, David Samoilov's poem "Hussar" set to music in the 1980s by the bard Victor Stolyarov.
Here is a link to Stolyarov's website, with several different renditions. My favorite is Pelageya's, the last one listed.
http://www.stolyarov.com/Website2006/Kogdamibilinavoyne.htm

Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå

Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå,
Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå,
Òàì êàæäûé äóìàë î ñâîåé
Ëþáèìîé èëè î æåíå.
Òàì êàæäûé äóìàë î ñâîåé
Ëþáèìîé èëè î æåíå.

È ÿ, êîíå÷íî, äóìàòü ìîã,
È ÿ, êîíå÷íî, äóìàòü ìîã,
Êîãäà íà òðóáî÷êó ãëÿäåë,
Íà ãîëóáîé åå äûìîê,
Êîãäà íà òðóáî÷êó ãëÿäåë,
Íà ãîëóáîé åå äûìîê.

Íî ÿ íå äóìàë íè î ÷åì,
Íî ÿ íå äóìàë íè î ÷åì,
ß òîëüêî òðóáî÷êó êóðèë
Ñ òóðåöêèì ãîðüêèì òàáà÷êîì.
ß òîëüêî òðóáî÷êó êóðèë
Ñ òóðåöêèì ãîðüêèì òàáà÷êîì.

Êàê òû êîãäà-òî ìíå ëãàëà,
Êàê òû êîãäà-òî ìíå ëãàëà,
Íî ñåðäöå äåâè÷üå ñâîå
Äàâíî äðóãîìó îòäàëà.
Íî ñåðäöå äåâè÷üå ñâîå
Äàâíî äðóãîìó îòäàëà.

ß òîëüêî âåðíîé ïóëè æäó,
ß òîëüêî âåðíîé ïóëè æäó,
×òîá óòîëèòü ïå÷àëü ñâîþ
È ÷òîá ïðåñå÷ü íàøó âðàæäó.
×òîá óòîëèòü ïå÷àëü ñâîþ
È ÷òîá ïðåñå÷ü íàøó âðàæäó.

Êîãäà ìû áóäåì íà âîéíå,
Êîãäà ìû áóäåì íà âîéíå,
Íàâñòðå÷ó ïóëÿì ïîëå÷ó
Íà âîðîíîì ñâîåì êîíå,
Íàâñòðå÷ó ïóëÿì ïîëå÷ó
Íà âîðîíîì ñâîåì êîíå.

Êîãäà ìû áóäåì íà âîéíå…


Kagda My Byli na Vaynye

Kagda my byli na vaynye,
kagda my byli na vaynye,
tam kazhdy dumal a svayey
lyubimoy ili a zhenye.
tam kazhdy dumal a svayey
lyubimoy ili a zhenye.

I ya, kanyechna, dumat mokh (or mok),
i ya, kanyechnya, dumat mokh,
kagda na trubechku glyadyel,
na galuboy yeyo dymok,
kagda na trubechku glyadyel,
na galuboy yeyo dymok.

No ya nye dumal ni a chyom,
no ya nye dumal ni a chyom,
ya tolka trubechku kuril
s turyetzkim gorkim tabachkom.
ya tolka trubechku kuril
s turyetzkim gorkim tabachkom.

Kak ty kagda-ta mnye'lgala,
Kak ty kagda-ta mnye'lgala,
no syerdtzye dyevichye svayo
davno drugomy atdala.
no syerdtzye dyevichye svayo
davno drugomy atdala.

Ya tolka vyernay puli zhdu,
Ya tolka vyernay puli zhdu,
shtob utalit pyechal svayu
i shtob presyech nashu vrazhdu.
shtob utalit pyechal svayu
i shtob presyech nashu vrazhdu.

Kagda my budyem na vaynye,
kagda my budyem na vaynye,
navstryechu pulyem palyechu
na varanom svayom kanye,
navstryechu pulyem palyechu
na varanom svayom kanye.

Kagda my budyem na vaynye...


When we were at war

When we were at war,
when we were at war,
each of us thought of his own
true-love or of his wife.
each of us thought of his own
true-love or of his wife.

And I, of course, could have thought,
and I, of course, could have thought,
when I glanced at my pipe,
at the blueish smoke,
when I glanced at my pipe,
at the blueish smoke.

But I didn't think on anything,
but I didn't think on anything,
I merely smoked my pipe
with bitter Turkish tobbacco.
I merely smoked my pipe
with bitter Turkish tobbacco.

Oh, how you once lied to me,
how you once lied to me,
your maiden's heart,
has long-ago belonged to someone else.
your maiden's heart,
has long-ago belonged to someone else.

I merely await the bullet flying true,
I merely await the bullet flying true,
in order to quench my sadness
and to put an end to our emnity.
in order to quench my sadness
and to put an end to our emnity.

When we will be at war,
when we will be at war,
to meet the bullets I'll fly,
on my black steed,
to meet the bullets I'll fly,
on my black steed.

When we will be at war...


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Volgadon
Date: 27 May 08 - 02:55 PM

Please delete that message-
Subject: Íàêèäàéòå ññûëîê, ãäå ìîæíî ñêà÷àòü ïîðíî íà õàëÿâó
From: GUEST,Stuttyhet
Date: 27 May 08 - 02:27 PM
it's spam for free porn.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST
Date: 23 Feb 09 - 03:12 AM

I don't know how Volgadon's posts look on your monitors guys, but apart from the original lyrics to "Unharness, lads, the horses" that display properly in Cyrillic characters, all the other Russian lyrics show as a whole lot of accented letters: vowels with acute, grave and circumflex accents, tildes, cedilles and dieresis etc...


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Monique
Date: 23 Feb 09 - 03:15 AM

Sorry, the last post was mine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Jim Dixon
Date: 24 Feb 09 - 12:42 PM

Monique: I think there's a way you can change the options on your browser to make the Cyrillic characters display properly, but don't ask me how; I'm quite content to leave them as gibberish, since I can't read, write, or speak Russian anyhow! I think it was explained in some Mudcat thread somewhere. You might try looking at the other threads about Russian songs.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST,Jack Campin
Date: 24 Feb 09 - 01:09 PM

What's happened to Volgadon anyway?

Given where he seems to be, his absence is a bit worrying.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Monique
Date: 25 Feb 09 - 11:54 AM

Thanks Jim


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST
Date: 28 Jul 09 - 12:25 PM

Enjoy also this one;)
http://www.youtube.com/watch?v=e4gg6AflKiw


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: GUEST
Date: 28 Jul 09 - 12:28 PM

And this one
http://www.youtube.com/watch?v=4V5aFUUnVis
"pod zaryu vechernyuyu"

unfortunetly it's not subtitled in english:(


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Joe_F
Date: 28 Jul 09 - 08:13 PM

One might add:

Stenka Razin. According to Wikipedia, the best-known version is by Dmitri Sudovnikov; but Mudcat has revealed several versions with interesting variations of plot, so I would be inclined to call this a folk song.

Cossack Lullaby, by Mikhail Lermontov.

I must say that, on the strength of those two songs, I am not inclined to wish I were a Cossack.

I would supply URLs, but I am afraid that if I go and find them, what I have already written will disappear.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Artful Codger
Date: 29 Jul 09 - 03:57 AM

Here are the lyrics to the first song GUEST pointed to on YouTube (Ljubo, bratsi, ljubo).

Любо, братцы, любо

Как на дикий, как на дикий берег
Вывели казаки 40 тысяч лошадей,
И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей.

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить!

А первая пуля, а первая пуля,
А первая пуля в ногу ранила коня,
А вторая пуля, а вторая пуля,
А вторая пуля насмерть ранила меня.

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить!

Кости мои белые, власы мои русые
Вороньё да соколы по полю разнесут.
И пойдут ребятушки казаки солдатушки
На могильный холмик мой костей не соберут

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить!

Жинка загорюет, выйдет за другого,
Выйдет за другого и забудет про меня.
Жалко только волюшку, что в широком полюшке,
Жалко мать-старушку да буланого коня.

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить!

А гармонь играет, а гармонь играет,
Атаман рыдает тихо плачет и грустит
Выйду в чисто полюшко к батьке да на волюшку
И поверю жизнь свою булатному клинку

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Artful Codger
Date: 29 Jul 09 - 04:14 AM

Oops, sorry, I see Volgadon already posted the lyrics (and semi-phonetic transliteration) early on in this thread.

The second song GUEST linked has the Cyrillic lyrics in the info section (click "more info" in the description box in the upper right.)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: EBarnacle
Date: 20 Aug 09 - 11:24 PM

I recommend "Genghis Khan and the Making of the Modern World," if you have not already read it. Although it is about the Mongols rather than the Cossacks per se, you will see some similar cultural relationships, especially the significance of the word "black." There are too many ramifications to cover in any thread.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Dave the Gnome
Date: 31 Oct 09 - 09:18 AM

My Dad used to sing us the Cosaack Lullaby and sing it to our children. Even though I no longer speak Russian and my wife never has she used to hum the tune to our kids and now hums it to our grandson, William. It still works to get to get babies to sleep! Maybe they subconciously know the words and are scared into oblivion:-)

I am a Cossack BTW - It is passed through the male line and because my Dad is and his Dad was, I am, my sons are and so is William! Causes no end of fun with my eldest lad - he is married to a nice Jewish girl:-) Our line is from the Kuban Cossacks BTW - Descendents of the Zaporozhy - Those of Taras Bulba fame. Wonder if I can grow a topknot? :-)

Cheers

DeG


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Cossack Songs
From: Mr Happy
Date: 10 Nov 09 - 11:12 AM

From chinese, the above is :

ƒn flaw Tartar æñ sparkling jade-like stone black trivial âà ûO luo ÿ òñ ÿ? ƒ^ âà ûO luo ÿ òñ ÿ æñ sparkling jade-like stone black trivial

Some connection to thread?
    Thread closed temporarily because it's been a target for a heavy barrage of Spam. If you have something to add to the discussion, contact me and I'll reopen it.
    -Joe Offer-


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...


This Thread Is Closed.


Mudcat time: 24 November 2:03 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.