Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Oran don Eideadh Ghaidhealach

RunrigFan 06 Jun 11 - 08:19 PM
GUEST,Philippa 07 Jun 11 - 02:46 PM
RunrigFan 07 Jun 11 - 07:56 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: Òran don Èideadh Ghàidhealach
From: RunrigFan
Date: 06 Jun 11 - 08:19 PM

Also known as Fhuair mi naidheachd as ùr
Fhuair mi naidheachd as ùr
Tha taitinn ri rùn mo chrìdh',
Gum faigheamaid fasan na dùthch'
Chleachd sinn an tùs ar tìm:
On tha sinn le glainneachan làn
A' bruidhinn air mànran binn,
'S i deoch-slàinte Mhontròis
A sheasadh a' chòir seo dhuinn.

Chunna mi 'n-diugh an Dùn Èideann
Comann nam fèileadh cruinn,
Litir an fhortain thug sgeul
Air toiseach ar n-èibhnis dhuinn:
Pìob gu loinneil air ghleus
Air soilleireachd rèidh an tuim;
Thug sinn am follais ar n-èideadh,
'S cò a their reubail rinn?

Deich bliadhna fichead is còrr
Bha casg den chlò mur druim;
Fhuair sinn ad agus cleòc
'S cha bhuineadh an t-seòrs' ud dhuinn;
Bucaill a' dùnadh nam bròg,
'S e 'm barrall bu bhòidhche leinn;
Rinn an droch-fhasan a bh' oirnn
Na bodaich der n-òigridh ghrinn.

Mhill e pàirt der cumhachd
On bhlàr gu mullach ar cinn;
Bha sinn cho làn de mhulad
'S gun d' fhàs gach duin' againn tinn;
'S ann a bha 'n càs cho duilich
'S a thàinig uile rir linn,
Nuair a rinn pàrtaidh Lunnainn
Gach àit' is urram thoirt dhinn.

O 's fhada bha 'n onoir air chall
Is fasan nan Gall oirnn dlùth,
Còta ruigeadh an t-sàil,
Cha tigeadh e dàicheil dhuinn;
B' èiginn don bhriogais bhith ann,
Nuair chaidh an commannd cho cumhang
'S gun d' rinneadh gach fine na thràill,
'S gach fireannach fhàgail rùisgt'.

Tha sinn a-nis mar is math leinn
'S gur h-àrd ar caraid sa chùirt,
Chuir air na daoin' am fasan
Rinn Pàrlamaid Shasainn thoirt dhuibh
Beannachd gu bràth don Mharcus
A thagair an-dràst' a' chùis
Fhuair e gach dligheadh air ais dhuinn
Le ceartas an rìgh 's a' chrùin.

Tha sinn an comain an uasail
A choisinn le cruadal cliù;
Chuir e le teòmachd làidir
Faoineiseachd chàich air chùil
Oighre chinn-chinne nan Greumach,
'S iomadh fuil àrd na ghnùis,
'S ann tha Marcus an àigh
Am mac thig an àite 'n Diùc.


----------------------------------------------------

Gillbride Macmillian version

Fhuair mi naidheach às ùr
Tha taitneach ri rùn mo chrìdh',
Gum faigheamaid fasan na dùthch',
A chleachd sinn an tùs ar tìm;
On tha sinn le glainneachan làn
A' bruidhinn air mànran binn,
Seo i deoch-slàinte Mhontròis
A sheasamh a' chòir seo dhuinn

----------------------------------------

I have recently received news
That gladdens my heart
That we may have the native clothing
We used at the beginning of our time;
Since we are, with full glasses,
Talking of a sweet tune
Here is the toast of Montrose
Who claimed this right for us

----------------------------------------

Chunna' mi 'n-diugh an Dùn
Èideann
Comann na feile cruinn,
Litir an fhortain thug sgeul
Air toiseach an èibhnis dhuinn;
Pìob gu loinneil an ghleus
Air soilleireachd rèidh an tuim;
Thug sinn am follais ar n-èideadh,
'S cò their reubalaich ruinn?

-----------------------------------------

I saw in Endinburgh today
The festive crowd gathered
The prized letter that gave notice
for the beginning of our joy.
The bagpipe elegantly in tune
in clear view of the hillock
We showed our clothing
and who would call us rebels?

-----------------------------------------

Deich bliadhna fichead is còrr
Bha casag den chlò m' ar druim;
Fhuair sinn ad agus cleòc
'S cha bhuinneadh an seòrs' ud
dhuinn;
Bucaill a' dùnadh ar bròig,
'S e 'm baraill bu bhòidhche leinn;
Rinn an droch fhasan a bh' oirnn
Na bodaich der n-òigridh ghrinn.

------------------------------------------

For thirty years and more
A tweed cassock was on our backs
We got a hat and a cloak
And that type didn't belong to us
Buckles to close our shoes
We preferred the laces
The bad dress that we wore made
Old men of our fine youths.

------------------------------------------

'S fhada bha 'n onoir air chall
Is fasan nan gall oirnn dlùth,
Còta ruigeadh an t-sàil,
Cha tigeadh e dàicheil dhuinn;
B' èiginn don bhriogais bhith ann,
Nuair chaidh ar commannd cho ciùin
'S gun d' rinneadh gach fine nan
tràill,
'S gach fireannach fhàgail rùisgt'.

------------------------------------------
It's been a long time since the honour
was lost,
while we wore the fashion of the Lowlanders
A coat that reached the heels,
It wasn't becoming on us;
The trousers had to be there,
When our commanders became
so meek
And every clan was enslaved
And every man was left unclothed.

-------------------------------------------

Fhuair sinn cothrom an-dràst'
A thoillicheas gràdh gach dùthch',
Comas ar culaidh chur oirnn
Gun fharaid de phòr nan lùb;
Tha sinn a-nis mar as còir
Is taitnidh an seòl r' ar sùil;
Chuir sinn a' bhriogais air làr,
'S cha tig i gu bràth à cùil.

--------------------------------------------

We got the opportunity just now
That pleases patriots thoughout the
country,
Permission to wear our clothes
Without asking the ones tortuous
bunch
We are now as we should be
And the new dress will be enjoyable
to our eye
We set aside the trousers
And they will never come out of the cupboard.

----------------------------------------------

Togaidh na Gàidheil an ceann,
Cha bhi iad am fang nas mù;
Dh'fhalbh na spèirichean teann
Thug orra bhith mall gun lùth;
Siùbhlaidh iad fireach nam beann
A dh'iarraidh dhamh seang len cù
'S eutrom thèid iad a dhannsa
Freagraidh iad srann gach ciùil.

------------------------------------------------

The Gaels will lift up their heads,
They will not be enclosed again;
These tight zips have gone
That made them slow and weak;
They will cross the mountain moors
To hunt slender stags with their dog;
Sprightly will they go dancing
They will suit the lilt of every music

-----------------------------------------------

Tha sinn am comainn an uasail
A choisinn le chruadal cliù;
Chuir e le teòmachd làidir
Faoineachd chàich air cùl:
Oighre cinn-feadhna nam Gràmach,
'S iomadh fuil àrd na ghnùis,
'S ann tha Marcus an àidh
Am mac thig an àite 'n Diùc.

-----------------------------------------------

We are indebted to the noble
Who gained his praise with his
tenacity
With great expertise he
Put other people's folly aside;
Heir to the Chief of the Grahams
Many a noble blood is in his face
This is the talanted Marquis,
the son who will replace the Duke.

--------------------------------------------------


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Òran don Èideadh Ghàidhealach
From: GUEST,Philippa
Date: 07 Jun 11 - 02:46 PM

tapadh leibh!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Òran don Èideadh Ghàidhealach
From: RunrigFan
Date: 07 Jun 11 - 07:56 PM

:) I got Gillbride Macmillan CD, and thought I heard song before. Turned the song isnt as well known but heard a recording.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 15 November 6:06 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.