Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Oran don Eideadh Ghaidhealach

RunrigFan 06 Jun 11 - 08:19 PM
GUEST,Philippa 07 Jun 11 - 02:46 PM
RunrigFan 07 Jun 11 - 07:56 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:
Subject: Lyr Add: ran don ideadh Ghidhealach
From: RunrigFan
Date: 06 Jun 11 - 08:19 PM

Also known as Fhuair mi naidheachd as r
Fhuair mi naidheachd as r
Tha taitinn ri rn mo chrdh',
Gum faigheamaid fasan na dthch'
Chleachd sinn an ts ar tm:
On tha sinn le glainneachan ln
A' bruidhinn air mnran binn,
'S i deoch-slinte Mhontris
A sheasadh a' chir seo dhuinn.

Chunna mi 'n-diugh an Dn ideann
Comann nam fileadh cruinn,
Litir an fhortain thug sgeul
Air toiseach ar n-ibhnis dhuinn:
Pob gu loinneil air ghleus
Air soilleireachd ridh an tuim;
Thug sinn am follais ar n-ideadh,
'S c a their reubail rinn?

Deich bliadhna fichead is crr
Bha casg den chl mur druim;
Fhuair sinn ad agus clec
'S cha bhuineadh an t-sers' ud dhuinn;
Bucaill a' dnadh nam brg,
'S e 'm barrall bu bhidhche leinn;
Rinn an droch-fhasan a bh' oirnn
Na bodaich der n-igridh ghrinn.

Mhill e pirt der cumhachd
On bhlr gu mullach ar cinn;
Bha sinn cho ln de mhulad
'S gun d' fhs gach duin' againn tinn;
'S ann a bha 'n cs cho duilich
'S a thinig uile rir linn,
Nuair a rinn prtaidh Lunnainn
Gach it' is urram thoirt dhinn.

O 's fhada bha 'n onoir air chall
Is fasan nan Gall oirnn dlth,
Cta ruigeadh an t-sil,
Cha tigeadh e dicheil dhuinn;
B' iginn don bhriogais bhith ann,
Nuair chaidh an commannd cho cumhang
'S gun d' rinneadh gach fine na thrill,
'S gach fireannach fhgail risgt'.

Tha sinn a-nis mar is math leinn
'S gur h-rd ar caraid sa chirt,
Chuir air na daoin' am fasan
Rinn Prlamaid Shasainn thoirt dhuibh
Beannachd gu brth don Mharcus
A thagair an-drst' a' chis
Fhuair e gach dligheadh air ais dhuinn
Le ceartas an rgh 's a' chrin.

Tha sinn an comain an uasail
A choisinn le cruadal cli;
Chuir e le temachd lidir
Faoineiseachd chich air chil
Oighre chinn-chinne nan Greumach,
'S iomadh fuil rd na ghnis,
'S ann tha Marcus an igh
Am mac thig an ite 'n Dic.


----------------------------------------------------

Gillbride Macmillian version

Fhuair mi naidheach s r
Tha taitneach ri rn mo chrdh',
Gum faigheamaid fasan na dthch',
A chleachd sinn an ts ar tm;
On tha sinn le glainneachan ln
A' bruidhinn air mnran binn,
Seo i deoch-slinte Mhontris
A sheasamh a' chir seo dhuinn

----------------------------------------

I have recently received news
That gladdens my heart
That we may have the native clothing
We used at the beginning of our time;
Since we are, with full glasses,
Talking of a sweet tune
Here is the toast of Montrose
Who claimed this right for us

----------------------------------------

Chunna' mi 'n-diugh an Dn
ideann
Comann na feile cruinn,
Litir an fhortain thug sgeul
Air toiseach an ibhnis dhuinn;
Pob gu loinneil an ghleus
Air soilleireachd ridh an tuim;
Thug sinn am follais ar n-ideadh,
'S c their reubalaich ruinn?

-----------------------------------------

I saw in Endinburgh today
The festive crowd gathered
The prized letter that gave notice
for the beginning of our joy.
The bagpipe elegantly in tune
in clear view of the hillock
We showed our clothing
and who would call us rebels?

-----------------------------------------

Deich bliadhna fichead is crr
Bha casag den chl m' ar druim;
Fhuair sinn ad agus clec
'S cha bhuinneadh an sers' ud
dhuinn;
Bucaill a' dnadh ar brig,
'S e 'm baraill bu bhidhche leinn;
Rinn an droch fhasan a bh' oirnn
Na bodaich der n-igridh ghrinn.

------------------------------------------

For thirty years and more
A tweed cassock was on our backs
We got a hat and a cloak
And that type didn't belong to us
Buckles to close our shoes
We preferred the laces
The bad dress that we wore made
Old men of our fine youths.

------------------------------------------

'S fhada bha 'n onoir air chall
Is fasan nan gall oirnn dlth,
Cta ruigeadh an t-sil,
Cha tigeadh e dicheil dhuinn;
B' iginn don bhriogais bhith ann,
Nuair chaidh ar commannd cho ciin
'S gun d' rinneadh gach fine nan
trill,
'S gach fireannach fhgail risgt'.

------------------------------------------
It's been a long time since the honour
was lost,
while we wore the fashion of the Lowlanders
A coat that reached the heels,
It wasn't becoming on us;
The trousers had to be there,
When our commanders became
so meek
And every clan was enslaved
And every man was left unclothed.

-------------------------------------------

Fhuair sinn cothrom an-drst'
A thoillicheas grdh gach dthch',
Comas ar culaidh chur oirnn
Gun fharaid de phr nan lb;
Tha sinn a-nis mar as cir
Is taitnidh an sel r' ar sil;
Chuir sinn a' bhriogais air lr,
'S cha tig i gu brth cil.

--------------------------------------------

We got the opportunity just now
That pleases patriots thoughout the
country,
Permission to wear our clothes
Without asking the ones tortuous
bunch
We are now as we should be
And the new dress will be enjoyable
to our eye
We set aside the trousers
And they will never come out of the cupboard.

----------------------------------------------

Togaidh na Gidheil an ceann,
Cha bhi iad am fang nas m;
Dh'fhalbh na spirichean teann
Thug orra bhith mall gun lth;
Sibhlaidh iad fireach nam beann
A dh'iarraidh dhamh seang len c
'S eutrom thid iad a dhannsa
Freagraidh iad srann gach ciil.

------------------------------------------------

The Gaels will lift up their heads,
They will not be enclosed again;
These tight zips have gone
That made them slow and weak;
They will cross the mountain moors
To hunt slender stags with their dog;
Sprightly will they go dancing
They will suit the lilt of every music

-----------------------------------------------

Tha sinn am comainn an uasail
A choisinn le chruadal cli;
Chuir e le temachd lidir
Faoineachd chich air cl:
Oighre cinn-feadhna nam Grmach,
'S iomadh fuil rd na ghnis,
'S ann tha Marcus an idh
Am mac thig an ite 'n Dic.

-----------------------------------------------

We are indebted to the noble
Who gained his praise with his
tenacity
With great expertise he
Put other people's folly aside;
Heir to the Chief of the Grahams
Many a noble blood is in his face
This is the talanted Marquis,
the son who will replace the Duke.

--------------------------------------------------


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: ran don ideadh Ghidhealach
From: GUEST,Philippa
Date: 07 Jun 11 - 02:46 PM

tapadh leibh!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: ran don ideadh Ghidhealach
From: RunrigFan
Date: 07 Jun 11 - 07:56 PM

:) I got Gillbride Macmillan CD, and thought I heard song before. Turned the song isnt as well known but heard a recording.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 19 February 9:42 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright 1998 by the Mudcat Caf Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.