Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas

In Mudcat MIDIs:
Mo Ri Geal Dileas (Words by Iain MacGhill'Eathain (MacLean). Midi from the notation given in Alfred Moffat's Minstrelsy of the Scottish Highlands.)


13 Nov 96 - 10:17 PM
lwagers@academyonline.org 15 Nov 96 - 01:34 AM
dick greenhaus 17 Jan 97 - 08:19 PM
Katherine Belyea 21 Nov 96 - 10:35 PM
Ian 22 Nov 96 - 10:01 PM
dick greenhaus 22 Nov 96 - 10:43 PM
Jeff Varty 25 Nov 96 - 11:50 AM
Philippa 09 Feb 99 - 11:54 AM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 10 Feb 99 - 05:26 AM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 10 Feb 99 - 05:32 AM
GUEST,tim 22 Jul 03 - 12:02 AM
GUEST,Dave Ferguson 23 May 04 - 11:33 AM
GUEST,Tony Patriarche 04 Apr 07 - 09:34 PM
Malcolm Douglas 04 Apr 07 - 10:08 PM
GUEST 18 Jun 07 - 10:29 AM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 18 Jun 07 - 06:18 PM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 18 Jun 07 - 09:49 PM
GUEST,Lyric Collector 19 Jun 07 - 04:24 PM
GUEST,Celticfairiefae 27 Sep 07 - 01:46 PM
GUEST 27 Oct 12 - 07:05 PM
RunrigFan 11 Apr 15 - 12:30 AM
michaelr 11 Apr 15 - 12:59 AM
RunrigFan 11 Apr 15 - 02:20 AM
Jim Carroll 11 Apr 15 - 02:35 AM
MartinRyan 11 Apr 15 - 03:49 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum Child
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From:
Date: 13 Nov 96 - 10:17 PM

I was wondering if anyone could provide a set of lyrics to Mo Run Geal Dileas (My Faithful Fair One) (sorry about missing the diacritics). It was recorded on the Rankin Family's First album. Also, lyrics to An T-each Ruadh (The Red Horse) would also be appreciated. It was also recorded by the Rankin Family, on their second album.

Much obliged,

Jeff Varty


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: lwagers@academyonline.org
Date: 15 Nov 96 - 01:34 AM

Hi !

In Gaelic or English ?

Regards,

Alisdair


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: dick greenhaus
Date: 17 Jan 97 - 08:19 PM

Hi Alisdair- Why not post both Gaelic and English versions here? The Digital Tradition isn't limited to my lack of knowledge of Gaelic. Thanx

dick greenhaus


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: Katherine Belyea
Date: 21 Nov 96 - 10:35 PM

Check out the Rankin Family webpage at: http://www.chatsubo.com/rankins/home.html I know I saw the lyrics somewhere, and I suspect it was either here or at a fan site I can't find anymore.

Hope this helps (if you haven't already gotten the lyrics)

Katherine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: MO RÙN GEAL DILEAS
From: Ian
Date: 22 Nov 96 - 10:01 PM

Jeff,

I think this is what you're looking for. Sorry - No luck with An T-each Ruadh, though.

Happy Hunting,
Ian

-------------------------------
MO RÙN GEAL DILEAS

Séist
Mo rùn geal dìleas, dìleas
Mo rùn geal dìleas nach till thu nall?
Cha till mi fhéin riut, a ghaoil, cha 'n fhaod mi,
O chòin a ghaoil 's ann tha mise tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn;
Is bheirinn sgrìobag don eilean Ileach,
Far bheil an ribhinn dh'fhàg m'inntinn trom.

Is truagh nach robh mi 's mo rogha céile
Air mullach shléibhte nam beanntan mór,
'S gun bhi 'gar n-éisdeachd ach eòin an t-sléibhe,
'S gun tugainn fhéin di na ceudan pòg.

Thug mi còrr agus naoi mìosan
Anns na h-Innsean a b'fhaide thall,
'S bean bòidhchead t'aodainn cha robh ri fhaotainn.
'S ged gheibhinn saoghal chan fhanainn ann.

Thug mi mìos ann am fiabhras claoidhte
Gun dùil rium oidhche gum bithinn beò;
B'e fàth mo smaointean a là 's a dh'oidhche,
Gum faighinn faochadh is tu bhi 'm chòir.

Cha bhi mi strìth ris a' chraoibh nach lùb leam
Ged chinneach ùbhlan air bhàrr gach géig.
Mo shoraidh slàn leat ma rinn thu m'fhàgail,
Cha d'thàinig tràigh gun mhuir làn 'na déigh.

HTML line breaks added. --JoeClone, 13-Apr-03.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: dick greenhaus
Date: 22 Nov 96 - 10:43 PM

Hi Ian- And thanx. The lyrics that you and others are posting will find their way into the next edition of the DIgital Tradition Database.

Which goes to show something we knew al along: collective remembrance beats the hell out of solitary scholarship.

dick greenhaus


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: Jeff Varty
Date: 25 Nov 96 - 11:50 AM

Again, much obliged for your help, Ian.

Jeff Varty


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: Philippa
Date: 09 Feb 99 - 11:54 AM

This is another lyric in which accented letters are unfortunately currently appearing distorted. "Mo R—n Geal Dileas" now appears in the database as "MO Ri GEAL DILEAS" and I see in the above contribution of 22 Nov '96 that • has turned into = , etc.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 10 Feb 99 - 05:26 AM

If you want the Gaelic for those two songs check the Rankins link on my Gaelic Lyrics page
Gaelic Lyrics
Both of those songs are there. I haven't done a translation for either as yet.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyrics to Mo Run Geal Dileas?
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 10 Feb 99 - 05:32 AM

Oh, both of those songs are complete versions with more verses than the Rankins sing. I did note the verses that the Rankins sing on the Mo Ràn Geal Dìleas, but have forgotten to do so on An t-Each Ruadh Aig Roland Steele


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: AN T-EACH RUADH AIG ROLAND STEELE
From: GUEST,tim
Date: 22 Jul 03 - 12:02 AM

I got the lyrics to T-each Ruadh from the Rankin Family themselves.
t-Each Ruadh Aig Roland Steele

Séist Hi ri u il 'us o
Mo chridhe trom, 'us cha charaich e,
Cha thaobh na caileagan mi,
O 'n sheòl mi-fhigrave;n 'nam mharaiche.

1 An t-each ruadh aig Roland Steele,
Gu'n cuir na biastan tachais ann,
'N uair a dh'ith e leth an fheòir,
Cha dh'fhàg iad móran craiceann air.

2 'S eadar Nollaig 's a Bliadhna Ur,
A chaidh e null gu Garrett leis,
Chuala e gu robh e turail,
Air son a' bhruid examinagh.

3 'N uair a ràinig e an cùl,
Cha d'rinn e fhiù as aithneachadh,
Gu'n bhruidhinn e 's a' Bheurla,
"Can I trade this animal?"

4 "Gur e Finnigan cur an taobhs' mi,
Cha 'n 'eil mi'n dùil do mhealladh leis,
Cuir air ceithir crùidhean ùr,
'S mo rùn gu'n dean e tarruinn dhuit."

5 'N uair a thòisich e gu crùidheadh,
Bit e 'n cùl a claigionn e,
'S an thuirt Roland ris gu dìombach,
"Bhrùth thu air a spavin e"

6 'S an thuirt Garrett ris gu fiadhaich,
"Cha do bhiadh thu ceart bho samhuinn e,
Cha dèan e ach biadhadh fithich
Tha na biastan damainte air.

7 Teich dhachaigh leis gun dàil,
Mu faigh làir 's a' searrach iad,
Na faiceadh thu gu sìorruith bràth,
A mach air braigh am baile agam."

8 Gu robh caball aig na reins,
Bha móran orr' do snaimeanan
'S cuip aige do wire o'n fheòir
'A 's straic e cnaimh na droma aige.

9 'N uair a ràinig e an stoir,
Bha 'n t-each na lòn a falluis aig,
Ach thuirt e ri Bessie as an stoir,
"Lord how that horse was travelling".

10 Gur e Hector bha gu crùidheadh,
Sid a mhill na casan aig,
G'an cuir air le tàirnean bata
Gur h-ann a b'fhearr a dh'fhannadh iad.

11 Sid far an robh am beathach lively
Falbh a dhriveadh sgoilearan,
'N uair a ràinig e an Cobh
Cha mhór bhitheadh ann air tòiseach air.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: An t-each Ruadh
From: GUEST,Dave Ferguson
Date: 23 May 04 - 11:33 AM

I've heard this song from the Rankins, and just today found an English translation. I recognized the English version; I'd seen a variation on it elsewhere. The following is from http://www.ancliathclis.ca/cliath_66.htm, part of An Cliath Clis (http://www.ancliathclis.ca/songs.htm), a site for milling songs (what Cape Bretoners call waulking songs).

Séist
Hi ri u il agus o
Mo chridhe trom, 's cha charaich e,
Cha thaobh na caileagan mi,
O 'n sheòl mi-fhìn 'nam mharaiche.   

An t-each ruadh aig Roland Steele,
Gu'n cuir na biastan tachais ann,
'N uair a dh'ith e leth an fheòir,
Cha dh'fhàg iad móran craiceann air.

'S eadar Nollaig 's a Bliadhna Ùr,
A chaidh e null gu Garrett leis,
Chuala e gu robh e turail,
Air son a' bhruid examinagh.

'N uair a ràinig e an cùl,
Cha d'rinn e fhiù as aithneachadh,
Gu'n bhruidhinn e 's a' Bheurla,
"Can I trade this animal?"

"Gur e Finnigan cur an taobhs' mi,
Cha 'n 'eil mi'n dùil do mhealladh leis,
Cuir air ceithir crùidhean ùr,
'S mo rùn gu'n dean e tarruinn dhuit."

'N uair a thòisich e gu crùidheadh,
Bit e 'n cùl a claigionn e,
'S an thuirt Roland ris gu dìombach,
"Bhrùth thu air a spavin e"

'S an thuirt Garrett ris gu fiadhaich,
"Cha do bhiadh thu ceart bho samhuinn e,      
Cha dèan e ach biadhadh fithich
Tha na biastan damainte air.

Teich dhachaigh leis gun dàil,
Mu faigh làir 's a' searrach iad,
Na faiceadh thu gu sìorruith bràth,
A mach air braigh am baile agam."

Gu robh caball aig na reins,
Bha móran orr' do snaimeanan
'S cuip aige do wire o'n fheòir
'A 's straic e cnaimh na droma aige.

'N uair a ràinig e an stoir,
Bha 'n t-each na lòn a falluis aig,
Ach thuirt e ri Bessie as an stoir,
"Lord how that horse was travelling".

Gur e Hector bha gu crùidheadh,
Sid a mhill na casan aig,
G'an cuir air le tàirnean bata
Gur h-ann a b'fhearr a dh'fhannadh iad.

Sid far an robh am beathach lively
Falbh a dhriveadh sgoilearan,
'N uair a ràinig e an Cobh
Cha mhór bhitheadh ann air tòiseach air.


Chorus
Hi ri u il agus o
My heart is sad, it's never stirred,
The girls do not come near me,
Since I've become a mariner.

The red horse of Roland Steele's
Was itchy from a plague of lice,
While he ate up half his hay
They'd leave but little of his skin.

Between Christmas and New Year's
He took him out to Garrett's place,
He'd heard that he was skilful
In treating sickly animals

When the back-lands had been reached,
He was not even recognized,
Till he spoke up in English,
"Can I trade this animal?"

"It was Finnigan sent me here,
I don't intend to cheat you now,
If you'll put new shoes on him
I'll warrant that he'll pull for you."

When he started at the shoeing
The horse bit him on the head,
Then said Roland who was angry;
"You hit him on the spavin."

Spoke up Garrett very fiercely,
"You have not fed him right since fall,
He is only fit for crow bait
And he is so damn'ed lousy."

"Be off home with him at once
Before they get my mare and colt,
And never let me see you here
Upon this farm of mine again."

He used many cables for his reins
With many knots to tie them up,
The whip was made of hay-wire,
He struck him on the back with it.

When he raced up to the store
The horse was in a pool of sweat
Said he to Bessie in the store,
"Lord, how that horse was travelling!"

It was Hector used to shoe him,
He's the one who spoiled his feet,
For he shod the horse with boat nails
So that they'd last a longer time.

And he was a lively horse once
Driving children to the school,
When he came into the Cove
There's none would be ahead of him.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: GUEST,Tony Patriarche
Date: 04 Apr 07 - 09:34 PM

A singable translation of Mo Rùn Geal Dìleas exists, by Henry Whyte, found in a choral arrangement by Eric Robertson (beautiful, BTW). I won't post it here as it is presumably copyright, but I would be happy to email lyrics and details of copyright, catalog # etc from the choral arrangement privately to anyone interested.

tpatriarche@shaw.ca


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: Malcolm Douglas
Date: 04 Apr 07 - 10:08 PM

Henry Whyte ('Fionn') died in 1913, so there are unlikely to be residual copyright issues in his work. The full choral arrangement would be another matter, of course; but the text is not affected by that.

See also thread My Fair and Rare One; and the unfortunately-titled DT file MO Ri GEAL DILEAS.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: GUEST
Date: 18 Jun 07 - 10:29 AM

Hi!

Does anyone know what the english verse is in Mo Run Gaales- UK version?

It starts with, my faithful fair one, my _____ my rare one....

THANKS!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 18 Jun 07 - 06:18 PM

Usually the word given there is My own, my rare one


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: MY FAIR AND RARE ONE (Paul Mounsey)
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 18 Jun 07 - 09:49 PM

Following a message from Malcolm in the older thread, I found this Paul Mounsey - My Faithful Fond One

My Fair And Rare One
Sung by PAUL MOUNSEY

My faithful fond one
My faithful fair
Wilt not come to me
On bed of pain here
Who remain here
With weary longing
For a sight of thee
 
If wings were mine now
To skim the brine now
And like a seagull
To float to free
To Isla's shore now
They'd bear me fore now
Where dwells the maiden
That is dear to me
 
My fair and rare one
My faithful fond one
My faithful fair
Wilt not come to me
On bed of pain here
Who remain here
With weary longing
For a sight of thee


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: GUEST,Lyric Collector
Date: 19 Jun 07 - 04:24 PM

The Rankin Family sang at least one verse in English for Mo Run Geal Dileas that I remember hearing,

"My faithful fair one
My own, my rare one
Return my fair one
Oh! hear me cry
For thee, my maiden
I'm sorrow laden,
Without my fair one
I'll pine and die."


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: GUEST,Celticfairiefae
Date: 27 Sep 07 - 01:46 PM

When I was in Scotland last summer I chanced to purchase a CD from the gift shop at Edinburgh Castle titled My Fair and Rare One, Music for a Scottish Drawing Room. It is by The National Trust for Scotland and has the song you are discussing in English - the words vary slightly from what is posted above & there are a few I can't quite make out even though I have listened to it many times (the complete lyrics are unfortunately not included). It is sung without accompaniment by Ian Giles and it is very haunting and beautiful.

Chorus -
My fair and rare one
My faithful fond one
My faithful fair wilt not come to me
On bed of pain here
Who'll remain here
With weary longing for sight of thee

If wings were mine now
To skim the brine now
and like a seagull to float me free
To isla's shore now
I'd skim o'er now
Where waits the lassie, so dear to me

Repeat Chorus

And were I ever
With her to wander
Beneath the green hills, beside the sea
With birds in chorus
To whistle o'er us
And ____? of kisses, so dear to me

Repeat Chorus

And if the sky here
Be wet or dry here
With peaceful breeze or a windy ___ (war?)
In summer blooming
In winter glooming
'Tis all one season love, when thou art far

Repeat Chorus

I'm very glad I found this thread - I hope this helps others, as much as it helped me.
Thank you!
Shauna:)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: GUEST
Date: 27 Oct 12 - 07:05 PM

Thank you so much I have been wanting the English version for some time now. So glad to have found this link.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: RunrigFan
Date: 11 Apr 15 - 12:30 AM

Ian Giles


My fair and rare one, my faithful fond one,
My faithful fair, wilt not come to me,
On bed of pain here, who will remain here
With weary longing for sight of thee?

If wings were mine now, to skim the brine now,
And like a seagull to float me free,
To Islay's shore now, I skim o'er now,
Where waits the lassie so dear to me.

(Repeat Chorus)

And where I ever, with her to wander
Beneath the green hills, beside the sea,
With birds in chorus, to whistle o'er us
And ruth of kisses so dear to me.

(Repeat Chorus)

And if the sky here be wet or dry here
With peaceful breeze, or a windy war
In summer blooming in winter glooming
'Tis all one season, love, when thou art far.

(Repeat Chorus)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: michaelr
Date: 11 Apr 15 - 12:59 AM

What is the exact translation of "dileas" (pron. dee-lish)? I've heard it in other songs, and it always reminds me of "delicious".


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: RunrigFan
Date: 11 Apr 15 - 02:20 AM

http://www.answers.com/Q/How_do_you_pronounce_the_Gaelic_work_dileas


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: Jim Carroll
Date: 11 Apr 15 - 02:35 AM

"díleas" - Personal property - special attribute according to my dictionary, though "Dilis" is givan as ""faithful - true", which makes sens of the title of (IMO) the most beautiful of the Irish eviction songs "AN DROIMIN DONN DILIS (The Sweet Brown Cow)"
Jim Carroll


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Mo Rùn Geal Dìleas
From: MartinRyan
Date: 11 Apr 15 - 03:49 AM

In Irish Gaelic, "dílis" is usually an adjective meaning "faithful, dear, proper...". The two main Irish/English dictionaries (Dineen and O'Donnell) give "díleas" as both an alternative spelling for that adjective and as a noun, as outlined by Jim above. Can't say I've ever noticed that spelling and usage in practice - it may well be regional.

For Irish, michaelr's phonetic pronunciation "dee-lish" is fine with the stress on the first syllable.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 20 March 12:05 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 2022 by the Mudcat Café Music Foundation. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.