Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Ascending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain

RunrigFan 07 Jun 21 - 08:19 PM
RunrigFan 07 Jun 21 - 08:18 PM
RunrigFan 07 Jun 21 - 08:16 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: RE: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan
Date: 07 Jun 21 - 08:19 PM

https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=31829


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan
Date: 07 Jun 21 - 08:18 PM

Behind the oars, a score so brave,
A lusty score to row her,
She sails away like bird on wave,
While foaming seas lash o’er her.

Up she goes on ocean wave !
Down the surge she wails O,
Sing away; the chorus, raise,
A royal prince; he sails her !

The towers of Man we leave away,
Old Erin’s hills we hail O,
On Islay’s shore her course we l lay
Though billows roar and rave O.”


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan
Date: 07 Jun 21 - 08:16 PM

Hóbhan na hóbhan hó, hi horó na hùbhan,
Hóbhan na hóbhan hó, Air Birlinn Ghoraidh Chrobhain

Fichead sonn air cùl nan ràmh,
Fichead buille lùghmhor,
Siùbhlaidh ì mar eun a’ snàmh,
Is sìoban thonn ‘ga sgiùrsadh.

Suas i sheòid air bàrr nan tonn !
Sìos gu ìochdar sùigh i !
Suas an ceòl is togaibh fonn,
Tha Mac an Righ ‘ga stiuireadh !

Dh’ fhàg sinn Manainn mòr nan tòrr,
Eireann a’ tighinn dlùth dhuinn,
Air Ile-an-Fheòir tha sinn an tòir
Ged dh’ èireas tonnan dùbh-ghorm.

Traditional


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 2 August 9:57 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.