Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: O Theid Mi Fhin Le Mo Ghaoil

RunrigFan 13 Oct 21 - 06:42 PM
Felipa 14 Oct 21 - 08:10 AM
RunrigFan 14 Oct 21 - 10:10 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: O Theid Mi Fhin Le Mo Ghaoil
From: RunrigFan
Date: 13 Oct 21 - 06:42 PM

It doesn't seem to be this tune

https://static1.squarespace.com/static/5a9576d05b409b2679594c05/t/5ea98306eb4b581d799de14d/1588167431201/O+th%C3%A8id+mi+fh%C3%ACn.pdf

O Theid Mi Fhin Le Mo Ghaoil Than A Sear A Muin


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: O Theid Mi Fhin Le Mo Ghaoil
From: Felipa
Date: 14 Oct 21 - 08:10 AM

You are not very clear about what you are looking for.

"O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon" means "I will go with my love to the sermon". You've seen a youtube recording of Donald McRae with the spelling all mixed up.

The song Donald MacRae recorded https://www.youtube.com/watch?v=2qGJdTWiIvQ is similar to the lyric given at
https://static1.squarespace.com/static/5a9576d05b409b2679594c05/t/5ea98306eb4b581d799de14d/1588167431201/O+th%C3%A8id+mi+fh%C3%ACn.pdf
I definitely heard him singing the second verse

Ged a bhiodh an reothadh ann, chùmainn thu air àirigh,
Ged a bhiodh an sneachd ann, chùmainn fhìn blàths,
Chùmainn thu air cùl an dorais far nach fhaiceadh càch thu
Ged gheibh an teine bàs le cion-mòine.

- even in the frost and snow, you would keep me warm

O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
- Iain MacLeòid (aka Seonaidh a’ Cheisteir)
                                                                                 
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
Is chì iad mi falbh le mo Sheònaid.

Chaidh mi oidhch’ a Rànais ‘s cabhadh-làir ri smùideadh,
Stùr a bh’ air bàrr an rathaid ri dalladh air mo shùilean,
Nuair a ràna mis’ an doras ‘s ann a bha e dùinte,
Sin mar thug mi ùidh air mo Sheònaid.

Ged a bhiodh an reothadh ann, chùmainn thu air àirigh,
Ged a bhiodh an sneachd ann, chùmainn fhìn blàths,
Chùmainn thu air cùl an dorais far nach fhaiceadh càch thu
Ged gheibh an teine bàs le cion-mòine.

Nuair a thig a' chlann-nighean dhachaigh, teannar orra faighneachd
"Cò a bh' agad ann an Gallaibh, dùil an robh e coibhneil?"
Sgìtheanach, gille Hearach, Barrach agus Caoidheach,
'S a h-uile fear an geall air mo Sheònaid.

'S tha balaich ann an Crosabost cho fada ri slat-chaoiteig,
Ged a tha iad spaideil, chan eil iad idir 'tidy',
'S nan tigeadh fear an rathad dhiubh ‘s gun cuirinn car na chuinnlean
Mus faigheadh e sgàth-oidhch’ bho mo Sheònaid,

O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
Chan fhada gus an èigh iad am pòsadh.

Lyrics posted on youtube by Cal

Sèisd [chorus]
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an t-searmon
Is chì iad mi falbh le mo Sheònaid.

Nuair a thig a' chlann-nighean dhachaigh, teannar orra faighneachd
"Cò a bh' agad ann an Gallaibh, cha robh e coibhneil?"
Leòdhasach, gille Hearach, Barrach agus Caoidheach,
'S a h-uile fear air aoidh le mo Sheònaid.

'S tha balaich ann an Crosbost cho fada ri slat-chaoiteig,
Ged a tha iad spaideil, chan eil iad idir 'tidy',
'S nan tigeadh fear ac' an rathaid chuirinn car na chuinnlean
'S chan fhaigheadh e staigh oidhche le mo Sheònaid,

O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
O thèid mi fhìn le mo ghaol dhan an èisteachd
'S chan fhada gus an èighear am pòsadh.

Far am bi mi fhìn 's ann ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn 's ann ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn 's ann ann a bhios mo dhòchas
Far am bi mi fhìn bidh mo dhòchas ann.

Thèid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobaire
Thèid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobaire
Thèid mi fhìn is Sìne null gu taigh a' phìobaire
'S nì sinn brod an ruidhle leinn fhìn air an làr.

Is mur toir am fìdhlear port dhuinn airson ruidhle
Is mur toir am fìdhlear port dhuinn airson ruidhle
Is mur toir am fìdhlear port dhuinn airson ruidhle
Tha feadan aig a' chiobair is pìob aig a' cheàrd.

Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
Siubhal air na cladaichean 's a' coiseachd air a' ghainmhich
A' dol tro na monaidhean gu airighean.

- that's interesting to me as I know the last four verses as a separate puirt, under the title "Far am bi mi fhìn" , wherever I am (Síne will be there).


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: O Theid Mi Fhin Le Mo Ghaoil
From: RunrigFan
Date: 14 Oct 21 - 10:10 AM

if its same song, I was tired from working the day before


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 20 October 4:18 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.