Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Ascending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)

RunrigFan 06 Oct 11 - 08:48 PM
MMario 16 Jul 02 - 09:21 AM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 12 Jul 02 - 09:35 PM
GUEST,Philippa 12 Jul 02 - 05:44 PM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 12 Jul 02 - 05:23 PM
GUEST,Philippa 12 Jul 02 - 03:59 PM
michaelr 08 Jun 02 - 11:30 AM
GUEST,Philippa 08 Jun 02 - 03:55 AM
GUEST,Philippa 08 Jun 02 - 03:50 AM
Aodh 07 Jun 02 - 08:54 PM
michaelr 07 Jun 02 - 08:49 PM
michaelr 07 Jun 02 - 07:46 PM
Aodh 07 Jun 02 - 07:38 PM
Áine 07 Jun 02 - 07:06 PM
Aodh 07 Jun 02 - 06:21 PM
Deda 07 Jun 02 - 06:13 PM
Aodh 07 Jun 02 - 05:57 PM
Áine 07 Jun 02 - 04:18 PM
Aodh 07 Jun 02 - 03:40 PM
GUEST 03 Jun 02 - 01:39 PM
MMario 03 Jun 02 - 12:20 PM
GUEST,Philippa 01 Jun 02 - 08:11 PM
GUEST,Philippa 01 Jun 02 - 07:08 PM
Áine 01 Jun 02 - 04:46 PM
Aodh 01 Jun 02 - 03:38 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: RunrigFan
Date: 06 Oct 11 - 08:48 PM

Na Seoid sing this tune.

A Pheigi, a ghràidh, 's tu dh'fhàg mi buileach gun sunnd,
's mi seòladh an-dràst' thar sàil an dh'Astràilia null.
Tha 'n oidhche fliuch fuar, 's mi shuas ga cumail air chùrs,
's tu daonnan nam smuain a luaidh on dhealaich thu rium.

On dhealaich thu rium neo-shunndach m'aigne gach lath',
's mi seòladh a' chuain 's gach uair gam sgaradh od ghràdh;
Ma thug thu dhomh fuath 's nach dual dhomh d'fhaighinn gu bràth,
gu faic thu led shùil a rùin nach fhad bhios mi slàn.

Cho fad 's thèid mi null bi dùil 'am tilleadh a-nall
far an do dh'fhàg mi mo rùn fo thùrs am baile nan Gall;
Gun tèid mi le sunnd a null a dh'Uibhist nam beann
far am faigh mi ort còir le pòsadh ceangailte teann.

Ma gheibh mi ort còir rim bheò chan fhaicear ort dìth,
Gun toir mi dhut lòn gu leòr thar muir agus tìr;
'S ged chanadh an sluagh a luaidh nach dèanainn dhut nì,
gun cuirinn am bàrr a ghràidh ged 's maraiche mi.

Ged 's maraiche mi tha sgìth a' treabhadh a' chuain,
bha 'n iomadach àit' is ceàrnaidh deas agus tuath,
Chan fhaca mi ann tè Ghallda sheasadh riut suas,
a bhean an fhuilt bhàin a chaidh àrach an Uibhist nam buadh.

An Uibhist nam buadh nach truagh nach mi bha leat ann,
is fàinne dhen òr mud mheòir gar ceangal gu teann;
'S ma thilleas mi, luaidh, thar chuan an turus seo nall,
dh'Àird Choinnich thèid sinn le cinnt gu faigh mi ort bann.

Peggy, my love, you've left me dispirited as I sail over the ocean to Australia. The night is wet and cold, and I'm above keeping her on course, and you are always in my thoughts, my dear, since we parted.

Since we parted, my spirit is sad every day, sailing the ocean and every hour separating me from your love; if you were averse to me, and if I'm not destined ever to win you, you will see for yourself, my love, that I will waste away.

As far as I may journey I will expect to return to where I left my love, in sadness, in the Lowland city; and I will happily go to Uist of the bens, where I will get you as mine with a strong-wedded marriage.

If I get you as mine, you will never be in need, I will give you enough food from sea and land; and even if the people would say, my dear, that I would do nothing for you, I would plant crops, my love, although I'm a seaman.

Although I am an seaman, who's tired of sailing the ocean, who was in many a place from South to North, I never saw one who could be compared to you, o fair-haired woman who was raised in dear Uist.

It's so sad that I am not with you in dear Uist, with a golden ring on your finger tightly binding us; and if I return, my love, over the ocean from this journey, to Ardkenneth we will go with certainty that I will make a bond with you.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: MMario
Date: 16 Jul 02 - 09:21 AM

The tune - from the source qoutd by Phillipa in her post of 8 june, 'o2 (3:55) above.

X:1
T:A Pheigi A Chraidh
N:sheet music in "Sùil ri Cladach" a collectiom of songs of the sea, edited by Alexina Ghreumach & Alma Nic
N: Shimidh. Stornaway: Acair, 1992
I:abc2nwc
M:6/8
L:1/8
K:G
z4zB,|D E G B2d|B2A G D E|D3-D2D|B3/2 A/2 B d2e|
d2B A B A|G3-G2D|G3/2 A/2 B d2d|e2d B A G|
B3-B2B|d3/2 e/2 d B2d|B2A G D E|D3-D2


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 12 Jul 02 - 09:35 PM

Thanks for the help, Phillipa!

I don't think I've ever found that resource before.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 12 Jul 02 - 05:44 PM

I'm not sure, George. I saw your request at Gaelic-B so I looked in the Gaelic Resouce Database and found information on a couple of songs. There is also Eilean mo Chridhe:"Mo chridhe fo leòn, ochoin nach fhaod mi bhith ann ..."
and the database gives reference to "MO CHRIDHE FO LEON, OCHOIN, NACH MI BHA LEAT THALL" by Domhnall Iain Mac Dhomhnaill of S Uist published in "Chì Mi - The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald", Edinburgh: Birlinn, 1998. Note that this is the author of the song Aodh has given us, but he hasn't given us the verse with the lines "Mo chridhe fo leòn".

thanks Jeff for you help with the linkages.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 12 Jul 02 - 05:23 PM

It's made me curious about that other song. Would this be it?

Mo Chridh Fo Leòn
 
 
 
as sung by Donald Martin from the Isle of Lewis
 
 
 
Tha mi tinn 's mo chridh fo leòn
Mi fo bhròn an diugh's an dè;
Bho'n a dhealaich mi cho òg
Ris an òigh dhan d'thug mi spèis.
 
Seo mi 'm shìneadh air an t-sliabh
'S mi fo iargainn na bheil uam
'S tric mo shyil a sealltainn siar
Far an laigh a' ghrian sa chuan
 
'S truagh nach robh mi leat an dràsd'
Air an tràigh as àirde stuagh
'G èisteachd ris a chòmhradh thlàth
Aig an òigh as àille snuadh
 
Nuair a shìn mi dhut mo làmh
Air an tràigh a fàgail tìr
'S ann air èiginn rinn mi 'g ràdh
Soraidh leat a ghràidh mo chrìdh'
 
'S nuair a chuir mi riut mo chyl
Chunnaic mi thu brychdadh dhèur
'S ged a shuidh mi aig an stìuir
'S ann a bha mo shyil am dhèidh
 
as sung by Christine Primrose called "Gun Sireadh, Gun Iarraidh".
 
 
 
 
So nam shìneadh air an t-sliabh
'S mi ri iargainn na bheil bhuam
'S tric mo shyil a' sealltainn siar
Far an laigh a' ghrian 's a' chuan
 
'S truagh nach robh mi an tràs
Air an tràigh as àirde stuadh
Ag èisdeachd ri csmhradh tlàth
Aig an òigh as àillidh snuadh
 
O nan innseadh dhomh 'ghaoth 'n iar
Nuair a thriallas i thar sàl
Ciod an dòigh a th' air mo ghaol
Bheil i smaointinn orms' an tràs?
 
Nuair a shìn mi dhut mo làmh
Air an tràigh a' fàgail tìr
'S ann air èiginn rinn mi ràdh
"Soraidh leat, a ghràidh mo chrìdh"
 
Nuair a thug mi riut mo chyl
Chunnaic mi thu brychdadh dheur
Ged a shuidh mi aig an stìuir
'S ann a bha mo shyil am dhèidh
 
Chaidh a' ghrian fo stuadh 's an iar
Dh' fhàg i fiamh air neul a' chuain
'S èiginn dhomh on àird bhi triall
Sguir an eunlaith fhèin dhan duan
 
Mile beannachd leat an nochd
Cadal dhuit gun sprochd gun ghruaim
Slàn gun acaid feadh do chlèibh
Anns a mhadainn 'g èirigh suas
 
Also in the notes from the Christine Primrose CD is the following
 
"This song lyric was composed by Dr John MacLachlan(1804-74) of Rahoy, who is still remembered in Gaelic tradition as "An Dotair Ruadh", the red haired doctor. Scion of a relatively well-off family of the tacksman class(farmers whose ultimate family connections often lay with the Gaelic aristocracy), Dr MacLachlan is celebrated for his skill and compassion as a physician, as a man of great bonhomie, and, unusually for a man of his social background, as a person who deplored the devastation caused by the Highland Clearances. MacLachlan and his kind are poets of talent rather than genius, even if the Dotair Ruadh's contribution to the poetry of the Clearances raises him above the limitations of some of his contemporaries. His love songs have in general a delicateness of verbal music. Set to older traditional melodies, they are invariably smoothly singable lyrics and that made him one of the most popular song composers of the 19th C.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 12 Jul 02 - 03:59 PM

On 8 June, I put the wrong second link for the complete alphabetical song listing at http://www.geocities.com/alltandubh/Clar.html
The home page http://www.geocities.com/alltandubh/ also includes clickies to the poetry (bardachd) section, language lessons (leasanan), pictures of Nova Scotia (dealbhan)and links to other web-sites(ceanglaichean)

Mo Chridhe Fo Leon is another song that goes to the same tune as A Pheigì a Ghràidh


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: michaelr
Date: 08 Jun 02 - 11:30 AM

Thanks, Philippa.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 08 Jun 02 - 03:55 AM

and sheet music in "Sùil ri Cladach" a collectiom of songs of the sea, edited by Alexina Ghreumach & Alma Nic Shimidh. Stornaway: Acair, 1992


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 08 Jun 02 - 03:50 AM

Mòran taing, Aoidh, 's math a rinn thu! Though I admit I haven't read it all yet - am saving the thread to look at later. Yes, I suspected you meant by your thread title that this song went to the well-known air. I believe the tune along with the words of A Pheigí a Ghràdh can be found on line at http://www.geocities.com/alltandubh/A.html For the full list of songs at that site, see http://www.geocities.com/alltandubh/Clar.html (no translations given there)
michaelr: 'fo leon' means 'in grief', I believe.

--- Link corrected. ---
---Jeff (PA)---


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 07 Jun 02 - 08:54 PM

Latha math a Mhicheil! As far as I'm aware its never been recorded, though it has been published as a poem in the gaelic. The tune to it is "A Pheigi a ghraidh" or "Peggy my Love" its a fairly well known Scots Gaelic song, and no dout is known in Ireland as a tune?

Slan leat Aodh


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: michaelr
Date: 07 Jun 02 - 08:49 PM

Oh, and the title: "mo chridhe" is "my heart", right? What does "fo leon" mean?

Michael


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: michaelr
Date: 07 Jun 02 - 07:46 PM

Thankyouthankyouthankyou for the translation!
Has this song been recorded at all, at all? Where could I hear the song whose tune it uses?

Cheers,
Michael


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 07 Jun 02 - 07:38 PM

Mile moran tang a Aine, it was getting ito a bit of a mess. I hope Deda enjoyes my translation? sorey again that it took so long!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Áine
Date: 07 Jun 02 - 07:06 PM

And here it is all together:


Mu chanar ruim bard, nach nar mur h-aithris mi'n duan,
Mur h-aithris mi dan mun mhaldaig bhanail gun ghruiam,
Bean og nan suil tlathas aille sealladh is tuar
Dhan tug mise'n gradh gu brath nach fannaich le fuachd

'S na' faighinn thu, ghaoil, ruim thaobh's tu agam le coir,
Le cumhnantan teann's am bann gu daingean mud mheoir,
Cha tigeadh oirnn eis, le cheile bhiomaid air doigh,
'S bu choma leam cach's thu, ghraidh, bith agam air dhorn

Nuair bhios mi leam fhir bidh m'inntinn ortsa gach am-
'S e d'aghaidh ghlan shuairc' a ghluais mo chridhe nam chom;
Co bhoidhchead, a ghraidh, a dh'fhag mi deanamh dhut rann
'S gum b'fhearr leam do phog na or na cruinne nam laimh.

Gum beannaicheadh Dia a' choich a dheothail thu trath,
A' mhathair a bhiath's a riaghl do bheatha nad phaist;
Mo bheannachd dhan ghluin a chum do phearsa-sa, ghraidh
'S a dh'altraim thu og-b'e'n solas dhi thu bhith fas.

Do phearsa gun chearb gun aithnichinn fada bhom shuil,
An grinnead mar dhealbh neo-sheargt, fallain, glan, ur;
Tha gaol agus baidh a' snamh an amharc do shul
Is anail do bheoil mar cheo na meala fon driuchd

Chan iongnadh, a ghraidh, do mathair's d' athair bhith'n uaill
Do leithid-sa fas do pharant's ainneamh ri luaidh;
ged bhithinn na b'fhearr an cas nan ealain's nan duan
Chan snaoimhinn san dan gu brath gach mais' tha riut fuaight'.

Chan eil sa' Roinn-Eorpa an oigh a bheireadh ort barr,
'S cha do sheas ann am broig te og nas ceanalta gnaths;
Cha do ghluais ann an gun, a ruin an tall nam bal
Te eile thig suas ri tuar do mhaise-s' a ghraidh.

Mar ghealach nan speur cur reul am falach le gloir
Mur ghathan na grein' cur reul na maidne fo sgleo,
mar shruthan ron fhiadh's gun deur sa gleannan ri ol,
Tha thusa dhomh, ghraidh-'s cha nar leam aithris rim bheo.


Translation:

If I am known as a bard, what a shame not to give a song,
Not to make an ode to the modest, happy lass,
Most beautiful of young women of the gentle eyes
To whom I give love that will never cool.

If I had you my love by my right side
with binding vowss and a ring firm on your finger,
We'd want for nothing, to gether we would be fine,
Caring nought for others so long as I had your hand.

When I am alone I think of you all the time,
Your lovely gentle face touched my heart in my breast;
Your beauty, my love, inspired my poem to you,
I'd rather your kiss than the wourld's gold in my hand.

May God bless the breast that suckled you young,
The mother that noourished and controlled your life as a babe;
My blessing on the knee that held you, my love
and nursed you young, a joy for her as you grew.

I could recognise from afar your flawless person,
As pretty as aperfect, wholesome, new picture;
Love and kindness swim in the look of your eyes,
Your breath as honey mist under the dew.

No wonder my love your mother and father are so proud,
Rare for a parent to have one such as you;
Even if I had more skill at muse and poetry,
I could never weave all your beauty into verse.

There is no maid in Europe who could surpass you-
A more graceful young girl never stood in shoe;
There never moved in a gown in the ballroom, my dear,
Any other who could match your beauty, my love.

As the moon in the skies eclipsing the stars in its glory,
As the rays of the sun hiding the morning star,
As a stream for the deer when the glen was dry,
You are to me, my love-I'll not be ashamed to tell while I live.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 07 Jun 02 - 06:21 PM

Sorry hit the wrong button! there's more!

Chan eil sa' Roinn-Eorpa an oigh a bheireadh ort barr,
'S cha do sheas ann am broig te og nas ceanalta gnaths;
Cha do ghluais ann an gun, a ruin an tall nam bal
Te eile thig suas ri tuar do mhaise-s' a ghraidh.

Mar ghealach nan speur cur reul am falach le gloir
Mur ghathan na grein' cur reul na maidne fo sgleo,
mar shruthan ron fhiadh's gun deur sa gleannan ri ol,
Tha thusa dhomh, ghraidh-'s cha nar leam aithris rim bheo.


English:

When I am alone I think of you all the time,
Your lovely gentle face touched my heart in my breast;
Your beauty, my love, inspired my poem to you,
I'd rather your kiss than the wourld's gold in my hand.

May God bless the breast that suckled you young,
The mother that noourished and controlled your life as a babe;
My blessing on the knee that held you, my love
and nursed you young, a joy for her as you grew.

I could recognise from afar your flawless person,
As pretty as aperfect, wholesome, new picture;
Love and kindness swim in the look of your eyes,
Your breath as honey mist under the dew.

No wonder my love your mother and father are so proud,
Rare for a parent to have one such as you;
Even if I had more skill at muse and poetry,
I could never weave all your beauty into verse.

There is no maid in Europe who could surpass you-
A more graceful young girl never stood in shoe;
There never moved in a gown in the ballroom, my dear,
Any other who could match your beauty, my love.

As the moon in the skies eclipsing the stars in its glory,
As the rays of the sun hiding the morning star,
As a stream for the deer when the glen was dry,
You are to me, my love-I'll not be ashamed to tell while I live.line breaks added by mudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Deda
Date: 07 Jun 02 - 06:13 PM

Well, but -- what did you translate it into, exactly, then?

-Puzzled


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 07 Jun 02 - 05:57 PM

Well matha, this is the rest of the song, with translation:

Nuair bhios mi leam fhir bidh m'inntinn ortsa gach am-
'S e d'aghaidh ghlan shuairc' a ghluais mo chridhe nam chom;
Co bhoidhchead, a ghraidh, a dh'fhag mi deanamh dhut rann
'S gum b'fhearr leam do phog na or na cruinne nam laimh.

Gum beannaicheadh Dia a' choich a dheothail thu trath,
A' mhathair a bhiath's a riaghl do bheatha nad phaist;
Mo bheannachd dhan ghluin a chum do phearsa-sa, ghraidh
'S a dh'altraim thu og-b'e'n solas dhi thu bhith fas.

Do phearsa gun chearb gun aithnichinn fada bhom shuil,
An grinnead mar dhealbh neo-sheargt, fallain, glan, ur;
Tha gaol agus baidh a' snamh an amharc do shul
Is anail do bheoil mar cheo na meala fon driuchd

Chan iongnadh, a ghraidh, do mathair's d' athair bhith'n uaill
Do leithid-sa fas do pharant's ainneamh ri luaidh;
ged bhithinn na b'fhearr an cas nan ealain's nan duan
Chan snaoimhinn san dan gu brath gach mais' tha riut fuaight'.line breaks added by mudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Áine
Date: 07 Jun 02 - 04:18 PM

A Aodh,

I'll be waiting for you to return after talking to yer ma -- meanwhile, thank you for the song and the story!

All the best, Áine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 07 Jun 02 - 03:40 PM

Hi sorry its taken so long, but first, the tune it is set to is "A Pheigi a ghraidh". Now the story; Domhnall was a bit of a local hero, a well known bard in South Uist, he was crowned at the Glasgow Mod in 1948, anyway he fell in love with my late Aunt Mary but he was quite a bit older than her, and my Grandparents wouldn't allow them to marry, as a gift he wrote her this song.

A Translation:

If I am known as a bard, what a shame not to give a song,
Not to make an ode to the modest, happy lass,
Most beautiful of young women of the gentle eyes
To whom I give love that will never cool.

If I had you my love by my right side
with binding vowss and a ring firm on your finger,
We'd want for nothing, to gether we would be fine,
Caring nought for others so long as I had your hand.

There is more, only I'll have to talk to my ma!?!

line breaks added by mudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST
Date: 03 Jun 02 - 01:39 PM

they are both love songs


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: MMario
Date: 03 Jun 02 - 12:20 PM

And a (rough)translation please? for us poor single-tongued peoples?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 01 Jun 02 - 08:11 PM

There's a song by Ruairidh Caimbeul which starts "A Pheigí a ghràidh 's tu dh'fhàg mi builleach gun sunnd...'


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: GUEST,Philippa
Date: 01 Jun 02 - 07:08 PM

Tha tuilleadh rannan ann.

Ach an do phos iad? And why is Mary called Peigi?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Áine
Date: 01 Jun 02 - 04:46 PM

Now come on, Aodh, you've got to tell us the story as well!

-- Áine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: A Pheigi a Ghraidh (Mo chridhe fo leon)
From: Aodh
Date: 01 Jun 02 - 03:38 PM

Written by Domhall Iain MacDomhnaill (1918-1986) of the Isle of South Uist, about my Aunt Mary.

Mu chanar ruim bard, nach nar mur h-aithris mi'n duan,
Mur h-aithris mi dan mun mhaldaig bhanail gun ghruiam,
Bean og nan suil tlathas aille sealladh is tuar
Dhan tug mise'n gradh gu brath nach fannaich le fuachd

'S na' faighinn thu, ghaoil, ruim thaobh's tu agam le coir,
Le cumhnantan teann's am bann gu daingean mud mheoir,
Cha tigeadh oirnn eis, le cheile bhiomaid air doigh,
'S bu choma leam cach's thu, ghraidh, bith agam air dhornline breaks fixed by mudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 9 December 4:58 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.