Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Oran Chaluim Sgaire

12 May 98 - 01:27 PM
Jon W. 12 May 98 - 02:02 PM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 29 Jul 01 - 03:54 PM
GUEST,Abby 07 Jul 06 - 05:12 PM
GUEST,Philippa 08 Jul 06 - 06:18 AM
GUEST 03 Jun 14 - 09:44 AM
GUEST,cathyh 03 Jun 14 - 09:48 AM
GUEST,sciencegeek 03 Jun 14 - 10:29 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Oran Chaluim Sgaire
From:
Date: 12 May 98 - 01:27 PM

I'm trying to find the words to the Scottish gaelic song Oran Chaluim Sgaire. Anybody out there know where I can find it? Please e-mail me at mc2@mindspring.com. Thanks in advance!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: Jon W.
Date: 12 May 98 - 02:02 PM

There is a song called Calum Sgaire on the Bothy Band's album "Old Hag You Have Killed Me." I don't know if its the same, and the singer is Irish not Scottish. Unfortunately the CD comes with liner notes that couldn't have been in the original album (they mention events that happened years after the album was released, an in fact seem to be the liner notes to the Bothy Band's greatest hits album). If someone still has an original album of this, the lyrics may be in the liner notes of that.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 29 Jul 01 - 03:54 PM

I don't think I remembered seeing this one before, but I have the words to the song here:

http://www.geocities.com/Area51/Zone/6338/calum_sgaire.html


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,Abby
Date: 07 Jul 06 - 05:12 PM

The Bothy Band's song is it.... Rachel Walker also sings it. WELL worth the purchase of her CD - Bráighe Loch Iall.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,Philippa
Date: 08 Jul 06 - 06:18 AM

it is Scottish and I think I have the song in a book at home but am travelling at the moment.

did anyone e-mail Jon to advise him to refresh his thread occasionally?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST
Date: 03 Jun 14 - 09:44 AM

this song was written by a man from the isle of lewis. so the song is indeed Scottish.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,cathyh
Date: 03 Jun 14 - 09:48 AM

the words of the song as written by the song writer

Malcolm Macaulay


Sèist: Air fà lè lò ra u
Air fà lè lò ra u
Air fà lè lò ra u
Hog I ò na hòro ì

Och nan och! Gur trom m'osnaich,
'S fhada bho mo luaidh a-nochd mi,
Mise tuath an Cuan Lochlainn
Is is' aig Loch an Fhir Mhaoil.

Ach fhuair mi nise làn ordugh
Air an t-soitheach a sheòladh,
is 's ann a stiùireas mi an t-sròn aic
Air MacDhomhnaill a' chaoil.

Dh'fhalbh i ghluais i leinn dhachaigh,
Rinn i cùrs' leinn air Arcaibh,
Siùil ùra ri crannaibh
Dol gu snasail ri gaoith.

Nuair a leig sinn air falbh i,
Thànaig cuideam na fàirrg' oirr'
'S thuirt gach ball a bha garbh innt'
'S ann tha m' earb-s' san fhear chaol.

Thuirt na siùil a dh'aon èighe,
"Bithibh 'n guaillibh a chèile
Gus nach fhaicear ri reubadh
Aon bhrèid tha bhos a cionn

Thuirt an crann riutha nuair sin.
"Tha sibh gearan gu h-uimhreach!"
Mhionnaich rigeans an fhuaraidh
Nach gluaist' iad a-chaoidh

Bha i sìnt' air a h-asainn,
Sac ri gualainn an asgaidh
Dol tron a' Chuan Arcach,
Tìde-mhara 's i leinn.

Ged as math a bhith seòladh,
'S olc a tha e gam chòrdadh:
'S mòr gum b'fheàrr a bhith 'm Bòstadh
A' cur an eòrn' anns an raon.

Dol seachad am Butt dhuinn,
Chaidh am fòrsail a leagail
'S chaidh an t-àrd-sheòl a sheatadh
Gus a greas'd gu mo ghaol

Tighinn a-nuas mu Aird Bharbhais,
Thàinig soirbheas oirr' bhon eardheas
Is 's ann a shamhlaich falbh I
Ris an earb air an raon.

Tighinn a-nuas mun a' Chumhal,
Bha 'm bàta 'na siubhal,
Is fear a' chùl-chinn bhuidhe
'Na shuidhe air an stiùir.

Nuair a nochdas i air fàire,
Bithidh mo leannan ag ràitinn,
"Seallaibh soitheach aig Cràgam -
Calum Sgàire tha e innt'."

'S mi nach bitheadh fo chùram
An am bhith togail mo chùrsa
Nuair a nochdadh an Stùigh rium
Leis an tùr a bha innt'.

Nuair a ràinig sinn Gasunn,

Chaidh na siùil aice phasgadh,
Chaidh an teinne ma claigeann,
'S chaidh na balaich gu tìr.

Thug iad 'Express' mar ainm oirr'
'S m' fhacal-sa nach robh i cearbach,
'S nan robh agam-sa dh'inbheas
Bheirinn ainm oirr' dhomh fhìn.

Nuair a ràinig mi 'n cruadhlach,
Thug mi sùil air mo ghualainn,
'S ann a chunnaic mi ghruagach
A' dol mun cuairt air an nì.

Nuair a dhìrich mi bhruthach
thilg i bhuarach 's an cuman,
'S thuirt i "'S suaimhneach an diugh mi:
Seo e cuspair mo ghaoil!".

Rinn iad fòineart air mo leannan,
Thug iad pòsadh oirr' dha h-aindeoin,
Ach nam bithinn-s' aig baile,
Chluinnist forfhuaim air dùirn.

Ach nam bithinn-s' aig baile,
Fad samhraidh is earraich,
'S mi nach leigeadh mo leannan
Le balach gun strì.

Nam bithinn-s' an làmh riut
Nuair thug thu do làmh dhith,
'S ann a dh'fhaodadh do chàirdean
Dhol a charadh do chinn.

Nuair a ràinig mi dhachaidh,
Bha mo mhàthair 'na cadal,
'S bha m' athair a' spealadh
Muigh air machair a' mhaoir.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,sciencegeek
Date: 03 Jun 14 - 10:29 AM

I first heard this sung by then Talitha Claypoole Nelson, now MacKenzie, on the old St. James Gate album. Would love to see that on CD. She used a beautiful, haunting tune that differs from versions I've heard on YouTube.

Now if I can only learn how to sing the lyrics... I'm better with germanic tongues.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 18 November 7:58 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.