Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Oran Chaluim Sgaire

12 May 98 - 01:27 PM
Jon W. 12 May 98 - 02:02 PM
George Seto - af221@chebucto.ns.ca 29 Jul 01 - 03:54 PM
GUEST,Abby 07 Jul 06 - 05:12 PM
GUEST,Philippa 08 Jul 06 - 06:18 AM
GUEST 03 Jun 14 - 09:44 AM
GUEST,cathyh 03 Jun 14 - 09:48 AM
GUEST,sciencegeek 03 Jun 14 - 10:29 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:
Subject: Oran Chaluim Sgaire
From:
Date: 12 May 98 - 01:27 PM

I'm trying to find the words to the Scottish gaelic song Oran Chaluim Sgaire. Anybody out there know where I can find it? Please e-mail me at mc2@mindspring.com. Thanks in advance!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: Jon W.
Date: 12 May 98 - 02:02 PM

There is a song called Calum Sgaire on the Bothy Band's album "Old Hag You Have Killed Me." I don't know if its the same, and the singer is Irish not Scottish. Unfortunately the CD comes with liner notes that couldn't have been in the original album (they mention events that happened years after the album was released, an in fact seem to be the liner notes to the Bothy Band's greatest hits album). If someone still has an original album of this, the lyrics may be in the liner notes of that.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
Date: 29 Jul 01 - 03:54 PM

I don't think I remembered seeing this one before, but I have the words to the song here:

http://www.geocities.com/Area51/Zone/6338/calum_sgaire.html


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,Abby
Date: 07 Jul 06 - 05:12 PM

The Bothy Band's song is it.... Rachel Walker also sings it. WELL worth the purchase of her CD - Brighe Loch Iall.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,Philippa
Date: 08 Jul 06 - 06:18 AM

it is Scottish and I think I have the song in a book at home but am travelling at the moment.

did anyone e-mail Jon to advise him to refresh his thread occasionally?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST
Date: 03 Jun 14 - 09:44 AM

this song was written by a man from the isle of lewis. so the song is indeed Scottish.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,cathyh
Date: 03 Jun 14 - 09:48 AM

the words of the song as written by the song writer

Malcolm Macaulay


Sist: Air f l l ra u
Air f l l ra u
Air f l l ra u
Hog I na hro

Och nan och! Gur trom m'osnaich,
'S fhada bho mo luaidh a-nochd mi,
Mise tuath an Cuan Lochlainn
Is is' aig Loch an Fhir Mhaoil.

Ach fhuair mi nise ln ordugh
Air an t-soitheach a sheladh,
is 's ann a stiireas mi an t-srn aic
Air MacDhomhnaill a' chaoil.

Dh'fhalbh i ghluais i leinn dhachaigh,
Rinn i crs' leinn air Arcaibh,
Siil ra ri crannaibh
Dol gu snasail ri gaoith.

Nuair a leig sinn air falbh i,
Thnaig cuideam na firrg' oirr'
'S thuirt gach ball a bha garbh innt'
'S ann tha m' earb-s' san fhear chaol.

Thuirt na siil a dh'aon ighe,
"Bithibh 'n guaillibh a chile
Gus nach fhaicear ri reubadh
Aon bhrid tha bhos a cionn

Thuirt an crann riutha nuair sin.
"Tha sibh gearan gu h-uimhreach!"
Mhionnaich rigeans an fhuaraidh
Nach gluaist' iad a-chaoidh

Bha i snt' air a h-asainn,
Sac ri gualainn an asgaidh
Dol tron a' Chuan Arcach,
Tde-mhara 's i leinn.

Ged as math a bhith seladh,
'S olc a tha e gam chrdadh:
'S mr gum b'fherr a bhith 'm Bstadh
A' cur an ern' anns an raon.

Dol seachad am Butt dhuinn,
Chaidh am frsail a leagail
'S chaidh an t-rd-shel a sheatadh
Gus a greas'd gu mo ghaol

Tighinn a-nuas mu Aird Bharbhais,
Thinig soirbheas oirr' bhon eardheas
Is 's ann a shamhlaich falbh I
Ris an earb air an raon.

Tighinn a-nuas mun a' Chumhal,
Bha 'm bta 'na siubhal,
Is fear a' chl-chinn bhuidhe
'Na shuidhe air an stiir.

Nuair a nochdas i air fire,
Bithidh mo leannan ag ritinn,
"Seallaibh soitheach aig Crgam -
Calum Sgire tha e innt'."

'S mi nach bitheadh fo chram
An am bhith togail mo chrsa
Nuair a nochdadh an Stigh rium
Leis an tr a bha innt'.

Nuair a rinig sinn Gasunn,

Chaidh na siil aice phasgadh,
Chaidh an teinne ma claigeann,
'S chaidh na balaich gu tr.

Thug iad 'Express' mar ainm oirr'
'S m' fhacal-sa nach robh i cearbach,
'S nan robh agam-sa dh'inbheas
Bheirinn ainm oirr' dhomh fhn.

Nuair a rinig mi 'n cruadhlach,
Thug mi sil air mo ghualainn,
'S ann a chunnaic mi ghruagach
A' dol mun cuairt air an n.

Nuair a dhrich mi bhruthach
thilg i bhuarach 's an cuman,
'S thuirt i "'S suaimhneach an diugh mi:
Seo e cuspair mo ghaoil!".

Rinn iad fineart air mo leannan,
Thug iad psadh oirr' dha h-aindeoin,
Ach nam bithinn-s' aig baile,
Chluinnist forfhuaim air dirn.

Ach nam bithinn-s' aig baile,
Fad samhraidh is earraich,
'S mi nach leigeadh mo leannan
Le balach gun str.

Nam bithinn-s' an lmh riut
Nuair thug thu do lmh dhith,
'S ann a dh'fhaodadh do chirdean
Dhol a charadh do chinn.

Nuair a rinig mi dhachaidh,
Bha mo mhthair 'na cadal,
'S bha m' athair a' spealadh
Muigh air machair a' mhaoir.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Oran Chaluim Sgaire
From: GUEST,sciencegeek
Date: 03 Jun 14 - 10:29 AM

I first heard this sung by then Talitha Claypoole Nelson, now MacKenzie, on the old St. James Gate album. Would love to see that on CD. She used a beautiful, haunting tune that differs from versions I've heard on YouTube.

Now if I can only learn how to sing the lyrics... I'm better with germanic tongues.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 21 February 6:54 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright 1998 by the Mudcat Caf Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.