To Thread - Forum Home

The Mudcat Café TM
https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=169949
3 messages

Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain

07 Jun 21 - 08:16 PM (#4109276)
Subject: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan

Hóbhan na hóbhan hó, hi horó na hùbhan,
Hóbhan na hóbhan hó, Air Birlinn Ghoraidh Chrobhain

Fichead sonn air cùl nan ràmh,
Fichead buille lùghmhor,
Siùbhlaidh ì mar eun a’ snàmh,
Is sìoban thonn ‘ga sgiùrsadh.

Suas i sheòid air bàrr nan tonn !
Sìos gu ìochdar sùigh i !
Suas an ceòl is togaibh fonn,
Tha Mac an Righ ‘ga stiuireadh !

Dh’ fhàg sinn Manainn mòr nan tòrr,
Eireann a’ tighinn dlùth dhuinn,
Air Ile-an-Fheòir tha sinn an tòir
Ged dh’ èireas tonnan dùbh-ghorm.

Traditional


07 Jun 21 - 08:18 PM (#4109278)
Subject: RE: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan

Behind the oars, a score so brave,
A lusty score to row her,
She sails away like bird on wave,
While foaming seas lash o’er her.

Up she goes on ocean wave !
Down the surge she wails O,
Sing away; the chorus, raise,
A royal prince; he sails her !

The towers of Man we leave away,
Old Erin’s hills we hail O,
On Islay’s shore her course we l lay
Though billows roar and rave O.”


07 Jun 21 - 08:19 PM (#4109279)
Subject: RE: Lyr Add: Birlinn Ghoraidh Chróbhain
From: RunrigFan

https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=31829